Theo đánh giá của tỉnh Bắc Giang, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chưa đảm bảo theo quy định tại Luật Tiếp công dân; vẫn còn tình trạng công dân vượt cấp lên Trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để gửi đơn thư KNTC đề nghị giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện, thành phố.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại, phân loại xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Thông báo số 75-TB/BCSĐ ngày 26/11/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 29/8/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, KNTC...

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, bảo đảm số ngày tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương lưu ý không tiếp công dân định kỳ theo buổi, phải tổ chức tiếp công dân theo ngày, tiếp hết số công dân có mặt; gắn việc tiếp công dân với giải quyết KNTC theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác đối thoại và phối hợp trong quá trình giải quyết KNTC; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC tại địa phương, đơn vị; tập trung giải quyết vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật; tiếp tục thực hiện và kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, hạn chế tình trạng công dân bức xúc KNTC vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cũng yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, phân loại xử lý đơn thư có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chính sách pháp luật; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc phục vụ tốt việc tiếp công dân.

Thanh tra tỉnh được giao tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết KNTC. 

Hoàng Long