Công dân tố cáo UBND huyện Cao Lộc đã ban hành 8 quyết định thu hồi đất (các quyết định: Số 241, số 252, số 254, số 256, số 257, số 258, số 259/QĐ-UBND cùng ngày 18/2/2013 và Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 31/12/2014) trái pháp luật để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn.

Cụ thể, UBND huyện Cao Lộc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch diện tích đất làm khu tái định cư chưa được UBND tỉnh lập, phê duyệt bằng theo quy định của pháp luật.

Mục đích thu hồi đất để Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn hoàn toàn trái quy định của pháp luật về đất đai 2003, cụ thể: Việc UBND huyện Cao Lộc thu hồi đất của chúng tôi và bố trí tái định cư ngay tại dự án là trái quy định của pháp luật.

Thời điểm ban hành các quyết định thu hồi đất thì khu đất tái định cư chưa được hình thành, khu tái định cư tại dự án chỉ phục vụ cho 1 dự án là vi phạm về điều kiện bắt buộc đối với khu tái định cư theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sau khi tiếp nhận đơn thư của công dân, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo xác minh và có Kết luận số 09/KL-UBND ngày 17/2/2023 về nội dung tố cáo đối với UBND huyện Cao Lộc.

Kết quả xác minh cho thấy, UBND huyện Cao Lộc đã ban hành các Quyết định thu hồi đất số 241, số 252, số 254, số 256, số 257, số 258, số 259/QĐ-UBND cùng ngày 18/2/2013 và Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 đối với các hộ gia đình không bảo đảm theo ranh giới dự án được UBND tỉnh chấp thuận, vượt 2.084,2m2 là vi phạm quy định của pháp luật.

UBND tỉnh xác định, nguyên nhân khách quan do trong quá trình thực hiện thủ tục thu hồi đất, UBND huyện Cao Lộc đã không kiểm tra kỹ, sử dụng Trích đo địa chính số 136/TĐBĐ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trích đo ngày 5/7/2012 đối với khu đất bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn nhưng chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận theo quy định tại Điểm 1, Khoản 8 và Khoản 10 quy phạm thành lập bản đồ địa chính ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên không kịp thời phát hiện ranh giới thu hồi đất được thể hiện tại Trích đo địa chính vượt ra khỏi phạm vi ranh giới dự án được UBND tỉnh chấp thuận. Dẫn tới, UBND huyện Cao Lộc ban hành các quyết định thu hồi đất đối với 8 công dân có đơn tố cáo không đúng quy định.

Sau khi phát hiện sai sót, UBND huyện Cao Lộc đã giao các phòng, đơn vị chuyên môn rà soát, tham mưu xử lý theo quy định. Đến nay, UBND huyện Cao Lộc đã chủ động thu hồi các quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia định do không đảm bảo quy định.

UBND tỉnh kết luận, việc công dân tố cáo UBND huyện Cao Lộc ban hành các Quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện Dự án Bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn không đúng quy định của pháp luật là đúng một phần. Cụ thể, nội dung tố cáo đúng là việc UBND huyện Cao Lộc ban hành một số quyết định thu hồi đất không đảm bảo quy định của pháp luật do thu hồi vượt ranh giới thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung tố cáo sai là các căn cứ pháp lý 8 công dân đưa ra làm cơ sở tố cáo UBND huyện Cao Lộc tại đơn đề ngày 2/4/2021 và ngày 4/8/2022 là không có cơ sở.

Trên cơ sở kết quả xác minh, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND huyện Cao Lộc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong việc ban hành các quyết định thu hồi đất không đảm bảo quy định pháp luật, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 685/TB-UBND ngày 26/12/2022 về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 Lạng Sơn đối với Dự án Đầu tư xây dựng bến xe phía Nam thành phố Lạng Sơn.

Hoàng Long