Ông Nguyễn Trần Trung khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn bố trí đất ở tái định cư (Lô số 36-MBQH số 03/XDQH ngày 15/5/2008) cho gia đình theo “Phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư” để thực hiện dự án xây dựng các hạng mục công trình tại đền Chín Giếng đã được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 17/6/2014.

Khiếu nại của ông Nguyễn Trần Trung đã được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn giải quyết (lần đầu) tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 11/10/2022, với nội dung: Ông Nguyễn Trần Trung khiếu nại không có cơ sở. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, ông Nguyễn Trần Trung có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Trần Trung trình bày: Diện tích đất bị thu hồi là của bà Nguyễn Thị Xã (là mẹ đẻ của ông Trung và 04 người con). Tại thời điểm thu hồi đất bà Xã đã chết. Ông Trung là người trông coi, kinh doanh tại ngôi nhà trên diện tích đất này. Bốn người con của bà Xã đã uỷ quyền cho ông Trung là người đại diện để giải quyết các quyền lợi có liên quan đến tài sản và quyền sử dụng đất của bà Xã. Vì vậy, việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn khi giải quyết khiếu nại lại đi xác minh gia đình đã có nơi ở khác tại phường Bắc Sơn để khẳng định ông Trung không được bố trí tái định cư là không chính xác.

Do đó, ông Nguyễn Trần Trung đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí 01 lô đất ở tái định cư cho bà Nguyễn Thị Xã. Trường hợp không được bố trí tái định cư thì đề nghị bố trí 01 lô đất để gia đình làm nơi con cháu đi về và thờ cúng bà Nguyễn Thị Xã.

Theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, thửa đất bị thu hồi (ông Nguyễn Trần Trung đang có khiếu nại) là của bà Nguyễn Thị Xã (là mẹ đẻ ông Trung). 

Tại thời điểm thu hồi đất bà Nguyễn Thị Xã đã chết (các con của bà Xã chưa làm thủ tục thừa kế), do đó bà Nguyễn Thị Xã không phải là “hộ đang sử dụng đất”. 

Căn cứ quy định tại Điều 8, Nghị định số 197/2004/NĐCP ngày 03/12/2004 và Điều 14, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thì bà Nguyễn Thị Xã (đã chết) không đủ điều kiện để được bố trí tái định cư.

Đối với hộ ông Nguyễn Trần Trung: Chưa phải là chủ sử dụng đất, tại thời điểm thu hồi hộ ông Trung đang ở và kinh doanh trên diện tích và nhà ở của bà Nguyễn Thị Xã. Tại thời điểm thu hồi đất, hộ ông Nguyễn Trần Trung đã có đất ở, nhà ở tại đường Trần Hưng Đạo (thửa số 06, tờ bản đồ 167, bản đồ phường Bắc Sơn năm 2011). Do đó hộ ông Nguyễn Trần Trung không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư sau khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ và Điều 18, Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Do đó, việc ông Nguyễn Trần Trung khiếu nại, đề nghị bố trí đất ở tái định cư cho bà Nguyễn Thị Xã (hoặc của hộ ông Nguyễn Trần Trung) đều không có cơ sở.

Việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt tại Quyết định 1409/QĐ-UBND ngày 17/6/2014, với nội dung: “Hộ ông Trung được bố trí tái định cư tại Lô số 36, mặt bằng Quy hoạch Khu dân cư 4+5 phường Bắc Sơn đã được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt số 03/QHXD ngày 15/5/2008. Khi nhận đất tái định cư, hộ gia đình ông Nguyễn Trần Trung, bà Hoàng Thị Như Hoa có nghĩa vụ nộp các khoản tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật” là không đúng thẩm quyền và không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Tại Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trần Trung đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn hủy bỏ nội dung bố trí tái định cư cho hộ ông Nguyễn Trần Trung tại Điều 1, Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 17/6/2014.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 6/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Nguyễn Trần Trung khiếu nại và đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn bố trí đất ở tái định cư cho gia đình khi Nhà nước thực hiện Dự án xây dựng các hạng mục công trình tại đền Chín Giếng là không có cơ sở.

Huyền Châu