Ông Long khiếu nại 04 nội dung, cụ thể:

Nội dung thứ 1: Yêu cầu bồi thường 1,2m2 là đất ở.

Nội dung thứ 2: Yêu cầu bồi thường hạng mục “đá granit rối tự nhiên ốp tường” được thể hiện tại biên bản kiểm kê, với đơn giá 570.000 đồng/m2, hiện tại UBND thành phố Thanh Hóa đang áp giá hỗ trợ 100.000 đồng/m2.

Nội dung thứ 3: Yêu cầu bồi thường hạng mục “nhà mái tôn, không tường, cột kẽm, vì kèo sắt hình” được thể hiện tại biên bản kiểm kê với đơn giá 1.151.00 đồng/m2, hiện tại UBND thành phố Thanh Hóa đang áp giá 300.000 đồng/m2.

Nội dung thứ 4: Yêu cầu được bố trí thêm 01 lô đất ở tái định cư.

Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Long đã được Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết tại Quyết định số 11902/QĐ-UBND ngày 19/11/2022 và Quyết định số 12182/QĐ-UBND ngày 30/11/2022, với kết quả: Ông Nguyễn Văn Long khiếu nại có đúng, có sai. 

Nội dung thứ nhất ông Long khiếu nại đúng. 

Nội dung thứ 2, 3, 4 ông Long khiếu nại sai.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Long tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh với 03 nội dung thứ 2, 3, 4 nêu trên.

Kiểm tra bản đồ phường Đông Hải đo đạc qua các thời kỳ, vị trí đất của gia đình ông Long đang khiếu nại thể hiện: Bản đồ 299/TTg phê duyệt năm 1984 thuộc thửa 365, tờ số 03, diện tích 200m2, loại đất T, sổ mục kê ghi Nguyễn Văn Đệ. Bản đồ 364/TTg phê duyệt năm 1994 thuộc thửa 248, tờ số 04, diện tích 250m2, loại đất T, sổ mục kê ghi Nguyễn Văn Đệ.

Ngày 21/7/2005, ông Nguyễn Văn Đệ được UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số seri AC 094984, diện tích 258,5m2 đất ở tại thửa 248, tờ số 04.

Kết quả làm việc với UBND phường Đông Hải, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa, xác định, về hạng mục "đá granit rối tự nhiên ốp tường": Tại các vị trí ốp đá của hộ ông Long, đây là loại đá granit vỡ, thừa sau khi ốp, lát; được tận dụng, có nhiều kích thước to nhỏ không đồng đều, nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, nhiều hình thể, không có quy định về đơn giá; không phải là loại đá “granit tự nhiên Thanh Hoá (bình quân các kích cỡ)” để áp giá 570.000 đồng/m2 tại Mục 61, bảng giá kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa quy định, nên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa khảo sát để tính giá bồi thường là 100.000 đồng/m2.

Về hạng mục “bán bình không tường, mái lợp tôn, vì kèo sắt hộp” của hộ ông Long không phải nhà khung, cột kèo bằng thép hình, móng cột bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, bê tông đá 1x2 M200# D=10cm, có hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, không có tường bao (tường bao tính riêng theo từng chất liệu), nên không áp dụng đơn giá 1.151.000 đồng/m2 theo quy định tại Mục 16, bảng giá kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Thanh Hóa khảo sát và áp giá 300.000 đồng/m2.

Về khiếu nại đề nghị được giao thêm 01 lô đất tái định cư: Căn cứ Điểm a, Khoản 3.3, Mục 3, Quyết định số 11567/QĐ- UBND ngày 12/11/2021 của UBND thành phố Thanh Hoá về việc phê duyệt chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quy định nguyên tắc bồi thường đất ở và bố trí tái định cư: "Đối với hộ gia đình, cá nhân thu hồi hết đất ở hoặc thu hồi một phần đất ở mà phần đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh thì được bồi thường bằng đất tái định cư. Tiền bồi thường về đất ở được giao hết bằng đất tái định cư.

Sau khi nhận đất tái định cư, phần tiền còn dư (nếu có) bằng hoặc lớn hơn giá trị của 50,0 m2 đất tại Mặt bằng tái định cư thì được giao thêm 01 lô đất tái định cư mà chủ hộ lựa chọn". Vì vậy, sau khi thu hồi toàn bộ 259,7m2 đất, hộ ông Long đã được bố trí 03 lô đất ở tái định cư tương ứng với diện tích 225m2, phần diện tích còn dư là 34,7m2 (= 259,7m2 - 225m2) không đủ điều kiện để được giao thêm 01 lô tái định cư.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận, căn cứ hồ sơ kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư khi thu hồi đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Long; Nghị định số 47/2014 ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành bảng giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ; Quyết định số 11567/QĐ- UBND ngày 12/11/2021 của UBND thành phố Thanh Hoá về chi tiết phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xác định: Đối với hạng mục "đá granit rối tự nhiên ốp tường" tại các vị trí ốp đá của hộ ông Long, là các loại đá granit vỡ, thừa được tận dụng, có nhiều kích thước không đồng đều, nhiều màu sắc, nhiều góc cạnh, hình thể.

Ông Nguyễn Văn Long khiếu nại được bồi thường áp giá theo mục Mục 61, Bảng giá kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa (là loại đá “granit tự nhiên Thanh Hoá (bình quân các kích cỡ)” với giá 570.00 đồng/m2 là không đúng.

Đối với hạng mục “bán bình không tường, mái lợp tôn, vì kèo sắt hộp” của hộ ông Long không phải nhà khung, cột kèo bằng thép hình, móng cột bằng bê tông cốt thép, mái lợp tôn, bê tông đá 1x2 M200# D=10cm, có hệ thống rãnh thoát nước xung quanh, không có tường bao (tường bao tính riêng theo từng chất liệu).

Ông Nguyễn Văn Long khiếu nại, được bồi thường áp giá theo Mục 16, bảng giá kèm theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa với giá 1.151.000 đồng/m2 là không đúng.

Đối với khiếu nại, đề nghị được giao thêm 01 lô đất tái định cư: Hộ gia đình ông Long đã được UBND thành phố Thanh Hóa xem xét bố trí 03 lô đất tái định cư với tổng diện tích 225m2 (75m2/lô) tại MBQH số 3375/QĐ-UBND; phần diện tích còn dư là 34,7m2 (= 259,7m2 - 225m2) không đủ điều kiện để được giao thêm 01 lô tái định cư. Do vậy, việc ông Long khiếu nại, đề nghị được bố trí thêm 01 lô đất tái định cư là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 17/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang quyết định ông Nguyễn Văn Long khiếu nại được bồi thường hạng mục “đá granit rối tự nhiên ốp tường” thể hiện tại biên bản kiểm kê, với đơn giá 570.000 đồng/m2; bồi thường hạng mục “nhà mái tôn, không tường, cột kẽm, vì kèo sắt hình” thể hiện tại biên bản kiểm kê với đơn giá 1.151.000 đồng/m2 và được bố trí thêm 01 lô đất ở tái định cư là không có cơ sở.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Nếu ông Nguyễn Văn Long không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. 

 
Hải Nhân