Ông Lê Thành Công khiếu nại yêu cầu bồi thường đối với diện tích 50,4m2 đất vườn sử dụng làm lối đi chung; yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm đối với toàn bộ diện tích đất vườn là 719,6m2 (không trừ diện tích xây dựng chuồng bò, sân phơi, hiên để vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp); yêu cầu bồi thường nhà, vật kiến trúc theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh và bồi thường cây trồng theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh và bồi thường đất theo bảng giá mới của UBND tỉnh do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án xây dựng khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Ngày 06 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 6869/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Thành Công ở tổ 3, khu vực 8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, với nội dung: “Không công nhận nội dung đơn của ông Lê Thành Công khiếu nại yêu cầu bồi thường đối với diện tích 50,4m2 đất sử dụng làm lối đi chung cho 02 con, thuộc đất vườn của hộ gia đình; yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm đối với toàn bộ diện tích đất vườn là 719,6m2 (không trừ diện tích xây dựng chuồng bò, sân phơi, hiên để vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp); yêu cầu bồi thường nhà, vật kiến trúc theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh và bồi thường cây trồng theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh và bồi thường đất theo bảng giá mới của UBND tỉnh do ảnh hưởng GPMB thực hiện dự án xây dựng khu dân cư khu vực núi Mồ Côi, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn không công nhận toàn bộ nội dung đơn của ông”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, ông Lê Thành Công gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ ông Lê Thành Công; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy:

Đối với 03 nội dung khiếu nại của ông Lê Thành Công đã được Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 là đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

Việc UBND thành phố Quy Nhơn không bồi thường đối với diện tích 50,4m2 đất vườn sử dụng làm lối đi chung là đúng quy định pháp luật, vì: Phần diện tích đất 50,4m2 này đã được chỉnh lý trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00170 QSDĐ/L3 ngày 11 tháng 8 năm 1993 cấp cho ông Lê Thành Công sử dụng làm lối đi chung.

Tuy nhiên, phần diện tích đất này vẫn do ông Lê Thành Công và hai con của ông sử dụng. Do đó các ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn tính hỗ trợ theo đơn giá bồi thường đất vườn đối với diện tích đất này theo quy định.

Việc ông Lê Thành Công yêu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề tạo việc làm đối với toàn bộ diện tích đất vườn là 719,6m2 là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Diện tích đất vườn 719,6m2, trong đó có diện tích 628,68m2 đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp (trồng cây, vật kiến trúc phục vụ cho hoạt động nông nghiệp), đã được UBND thành phố Quy Nhơn hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm và diện tích đất 90,92m2 (719,6m2 - 628,68m2) ông Lê Thành Công đã xây dựng nhà, không phải diện tích chuồng bò, sân phơi. Do đó, UBND thành phố Quy Nhơn không tính hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với diện tích này là đúng quy định của pháp luật.

Việc ông Lê Thành Công yêu cầu bồi thường nhà, vật kiến trúc theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh và bồi thường cây trồng theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh và bồi thường đất theo bảng giá mới của UBND tỉnh là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Đối với đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả: Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Thành Công thì Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về bồi thường nhà, vật kiến trúc đã có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 3 Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND về xử lý chuyển tiếp: “2. Đối với các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang thực hiện dở dang thì tùy theo tình hình thực tế, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm xem xét, thống nhất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quyết định cụ thể cho phù hợp”.

Do đó, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đã áp dụng thống nhất cho toàn dự án theo Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh là đúng quy định.

Đối với đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu: Tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Thành Công thì Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Định về ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có hiệu lực thi hành.

Tuy nhiên, theo Điều 2 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND quy định: “Riêng một số dự án thực hiện bồi thường dở dang áp dụng theo các quyết định và văn bản riêng lẻ đã được UBND tỉnh phê duyệt và chấp thuận thì tiếp tục thực hiện theo các quy định văn bản đã có”.

Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án áp dụng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh là đúng quy định.

Đối với nội dung ông Lê Thành Công yêu cầu bồi thường đất theo bảng giá mới nhất của UBND tỉnh: Về bồi thường đất được áp dụng tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định là bảng giá mới nhất có hiệu lực thi hành.

Việc Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn ban hành Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Thành Công là đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 05 tháng 05 năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 6869/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Lê Thành Công.


Phạm Thanh