Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa có văn bản ngày 14/1/2021 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: Tiếp nhận Văn bản số 700/TTr-TDXLĐT ngày 25/12/2020 của Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý đơn của bà Nguyễn Thị Mùi, ngụ số 106, đường Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Cao Lãnh khiếu nại liên quan đến giải tỏa, bồi thường, hỗ trợ do Nhà nước thực hiện dự án xây dựng cơ sở làm việc khối cảnh sát nhân dân, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, UBND tỉnh thông báo kết quả giải quyết như sau:

Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mùi đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 177/QĐ-UBND-NĐ ngày 25/4/2012 chuẩn y Quyết định số 50/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh, giải quyết: Bổ sung hỗ trợ tiền tạm ngưng hoạt động kinh doanh do bị giải tỏa; bác yêu cầu nâng mức giá bồi thường đất ở, cây trồng; bác yêu cầu nâng mức giá hỗ trợ di chuyển nhà; bác yêu cầu hỗ trợ 50% đất ở trung bình của đường Lê Đại Hành cho tổng diện tích đất lâu năm bị thu hồi; bác yêu cầu được đổi đất có cùng mục đích sử dụng và giá trị tương đương với phần đất bị thu hồi.

Bà Nguyễn Thị Mùi không đồng ý, tiếp tục khiếu nại và đã được Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp dân vào ngày 18/02/2019. Qua đó, trả lời bà Nguyễn Thị Mùi tại Văn bản số 103/VPUBD-TCD ngày 22/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mùi vẫn không đồng ý, tiếp tục khiếu nại.

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 560/UBND-TCD-NC ngày 04/11/2020 về việc trả lời khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mùi.

Như vậy, vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mùi đã được xem xét, giải quyết, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, trả lời bằng văn bản theo đúng quy định.

Thanh Hà