Ông Vũ Ngọc Hoàng khiếu nại việc UBND thị xã Bỉm Sơn không thực hiện giao đất ở mới (có thu tiền sử dụng đất) cho gia đình tại lô số 2 mặt bằng quy hoạch số 03/XDQH ngày 15/5/2008 theo quy định tại Điểm 4, Điều 1 Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng cho hộ gia đình ông Vũ Ngọc Hoàng để thực hiện dự án xây dựng các hạng mục công trình tại đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn.

Khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hoàng đã được Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn xem xét, giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số 1965/QĐ- UBND ngày 12/10/2022. 

Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn, ông Vũ Ngọc Hoàng khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo kết quả xác minh, ngày 06/6/2014, UBND thị xã Bỉm Sơn có Quyết định số 1380/QĐ- UBND về việc thu hồi đất đối với hộ bà Đào Thị Kim Định, ông Vũ Ngọc Hoàng. Theo đó, diện tích đất thu hồi của hộ ông Vũ Ngọc Hoàng để thực hiện dự án xây dựng các hạng mục công trình tại đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn là 319, 3m2, trong đó: Đất ở là 250 m2; đất trồng cây lâu năm là 69,3 m2.

Ngày 30/6/2014, UBND thị xã Bỉm Sơn có Quyết định số 1614/QĐUBND về việc thu hồi đất đối với hộ bà Đào Thị Kim Định, ông Vũ Ngọc Hoàng. Theo đó, diện tích đất thu hồi của hộ ông Vũ Ngọc Hoàng để thực hiện dự án xây dựng các hạng mục công trình tại đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn là 20 m2 đất trồng cây lâu năm.

Ngày 30/6/2014, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn có Quyết định số 1582/QĐ-UBND về việc phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho hộ ông Vũ Ngọc Hoàng, bà Đào Thị Kim Định. Tại quyết định này, đã phê duyệt tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Vũ Ngọc Hoàng là 836.022.174 đồng.

Tại biên bản giao nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng ngày 28/8/2014, ông Vũ Ngọc Hoàng đã nhận đủ số tiền trên 836.022.174 đồng.

Hộ ông Vũ Ngọc Hoàng không đủ điều kiện bố trí đất ở tái định cư. Do đó, việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn xác định “gia đình ông Vũ Ngọc Hoàng không thuộc diện bố trí đất tái định cư” là đúng quy định.

Việc Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn quyết định “bố trí đất ở mới cho hộ gia đình tại lô số 02 theo mặt bằng quy hoạch khu dân dư 4 + 5 phường Bắc Sơn, đã được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt số 03/XDQH ngày 15/5/2008 theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá” là không có căn cứ pháp luật và không đúng thẩm quyền (thẩm quyền giao đất thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn).

Tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn ngày 12/10/2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hoàng đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND thị xã Bỉm Sơn hủy bỏ nội dung về bố trí đất ở mới cho hộ ông Vũ Ngọc Hoàng tại Quyết định số 1582/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 là đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Vì vậy, nội dung khiếu nại của ông Vũ Ngọc Hoàng đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn bố trí đất ở mới cho hộ gia đình tại lô số 02 theo mặt bằng quy hoạch khu dân dư 4 + 5 phường Bắc Sơn, đã được UBND thị xã Bỉm Sơn phê duyệt số 03/XDQH ngày 15/5/2008 theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kết luận hộ ông Vũ Ngọc Hoàng không thuộc diện được bố trí đất ở tái định cư.

Việc ông Vũ Ngọc Hoàng khiếu nại và đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn bố trí đất ở mới cho hộ gia đình (hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá) là không có cơ sở.

Từ kết quả thẩm tra xác minh, kết luận và các căn cứ pháp luật nêu trên, ngày 6/1/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định ông Vũ Ngọc Hoàng khiếu nại và đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn bố trí đất ở mới cho gia đình (hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá) là không có cơ sở.

 
Huyền Châu