Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, thực hiện dự án xây dựng Khu Phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, hộ bà Võ Thị Thanh bị thu hồi 03 thửa đất, được tính toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với thửa đất số 230, tờ bản đồ số 65 (đất có nhà ở, vườn): Đất do ông Lê Văn Dũng, vợ Võ Thị Thanh sử dụng, có nguồn gốc được Nhà nước giao thuộc diện di dân đi kinh tế mới. Hộ ông Lê Văn Dũng, vợ Võ Thị Thanh được bồi thường 200m2 đất ở, 111,3m2 đất nông nghiệp trong khu dân cư, nhà cửa vật kiến trúc bồi thường 100% giá trị và được giao 02 lô đất tái định cư (01 lô chính và 01 lô phụ theo diện cặp vợ chồng tăng thêm).

Đối với thửa đất số 54, tờ bản đồ số 65, có nguồn gốc do vợ chồng bà Võ Thị Thanh mua lại bằng giấy viết tay của ông Phú: Đất có nguồn gốc được Nhà nước giao thuộc diện giãn dân đi kinh tế mới nhưng không đến ở, hiện trạng không có nhà ở nên không được bồi thường về đất mà chỉ được hỗ trợ 50% đơn giá đất ở với diện tích 166,7m2.

Đối với 01 phần thửa đất số 144, tờ bản đồ số 65, diện tích thu hồi 304,6m2 (theo Bản đồ đo chỉnh lý năm 2016), diện tích nguyên thửa 3.114m2. 

Theo xác nhận của UBND xã Nhơn Hội về nguồn gốc đất tại Văn bản số 55/UBND-ĐC ngày 29 tháng 6 năm 2016, với nội dung: “Hộ bà Võ Thị Thanh lấn, chiếm sử dụng diện tích 304,6m2/3.114m2 thuộc thửa đất số 144, tờ bản đồ số 65 (đất quy hoạch khu dân cư), do UBND xã Nhơn Hội quản lý, hộ sử dụng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. Hiện trạng trồng cây keo, bạch đàn. Thuộc nhóm đất 4, vị trí 2 (đất cát, tầng mỏng), hiện sử dụng không tranh chấp".

Trên cơ sở xác nhận của UBND xã Nhơn Hội tại văn bản nêu trên, hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án không tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất đối với thửa đất số 144 vì đất lấn, chiếm sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. Hộ bà Võ Thị Thanh đã được tính hỗ trợ 50% giá trị công trình, vật kiến trúc xây dựng trên phần đất này.

Bà Võ Thị Thanh không đồng ý phương án tính toán bồi thường, có đơn  khiếu nại và được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trả lời tại Văn bản số 1322/BQL- DAGPMB ngày 12 tháng 9 năm 2022, với nội dung: “Việc bà Võ Thị Thanh khiếu nại yêu cầu bồi thường về đất cho hộ gia đình bà do ảnh hưởng dự án xây dựng Khu Phi thuế quan thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội là không có cơ sở để xem xét, giải quyết”.

Không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, bà Võ Thị Thanh gửi đơn đến UBND tỉnh, khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất đối với thửa đất số 144, tờ bản đồ số 65, diện tích 3.114m2 tại xã Nhơn Hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản thụ lý giải quyết khiếu nại và giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ, báo cáo đề xuất.

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại với bà Võ Thị Thanh.

Qua xem xét hồ sơ vụ việc, báo cáo của Thanh tra tỉnh và ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng tham gia buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát hồ sơ và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với bà Võ Thị Thanh của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 967/TTT-P3 ngày 24 tháng 11 năm 2022, theo đó: Không công nhận nội dung bà Võ Thị Thanh khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất đối với thửa đất số 144, tờ bản đồ số 65, diện tích 3.114m2 tại xã Nhơn Hội vì hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án không tính toán bồi thường, hỗ trợ về đất cho hộ bà Võ Thị Thanh là đúng theo quy định tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh.

Hộ bà Võ Thị Thanh không đồng ý với kết quả đối thoại.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc và kết quả đối thoại với hộ bà Võ Thị Thanh; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy: Theo hồ sơ quản lý đất đai năm 1998 tại xã Nhơn Hội thì thửa đất số 144, tờ bản đồ số 65, diện tích nguyên thửa là 3.114m2; tại Sổ Mục kê năm 1998 ghi loại đất quy hoạch khu dân cư do UBND xã Nhơn Hội quản lý. Hộ bà Võ Thị Thanh có nhà ở tại thửa đất số 230, tiếp giáp với thửa đất số 144; trong quá trình sử dụng hộ bà Võ Thị Thanh lấn, chiếm 01 phần thửa đất số 144 và sử dụng sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 (việc xác nhận thời điểm lấn, chiếm đã được UBND xã Nhơn Hội lấy ý kiến khu dân cư). 

Như vậy, thửa đất số 144 là đất đã được quy hoạch khu dân cư do Nhà nước quản lý, hộ bà Võ Thị Thanh lấn, chiếm sau ngày 01 tháng 7 năm 2004. Do đó, việc bà Võ Thị Thanh khiếu nại yêu cầu bồi thường, hỗ trợ về đất đối với thửa đất số 144, tờ bản đồ số 65, diện tích 3.114m2 tại xã Nhơn Hội cho gia đình do ảnh hưởng dự án xây dựng Khu Phi thuế quan thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội là không có cơ sở để xem xét.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 30 tháng 12 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã không công nhận toàn bộ nội dung bà Võ Thị Thanh khiếu nại nêu trên.  


Thanh Lương