Theo đơn khiếu nại và biên bản làm việc, bà Phùng Thị Tuyết Nhung không đồng ý Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của bà khiếu nại về hành vi hành chính của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa khi ban hành Văn bản số 5756/UBND-THHC ngày 8/5/2020 về việc không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với thửa đất số 179, tờ bản đồ địa chính số 04, phường Trảng Dài cho bà Phùng Thị Tuyết Nhung; đề nghị hủy Văn bản số 5756/UBND-THHC ngày 8/5/2020 và Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa và cấp GCNQSDĐ) đối với thửa đất số 179, tờ bản đồ địa chính số 04, phường Trảng Dài cho bà Phùng Thị Tuyết Nhung theo quy định.

Tại Quyết định số 3308/QĐ-UBND, căn cứ vào kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại và kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định: Không công nhận nội dung đơn khiếu nại để ngày 13/4/2021 của bà Phùng Thị Tuyết Nhung.

Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1273/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, là đúng.

Yêu cầu UBND TP Biên Hòa quản lý chặt chẽ đối với phần diện tích 32.202,9m2 đất thuộc thửa đất số 179, tờ bản đồ địa chính số 04 phường Trảng Dài, đưa vào quản lý, sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được duyệt và đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì bà Phùng Thị Tuyết Nhung có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Ngân Nga