Bà Cưởi khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường diện tích 35,8m2 là đất vườn cùng thửa đất ở, sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 được hỗ trợ như giá đất ở.
Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Cưởi đã được Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn giải quyết tại Quyết định số 8901/QĐ-UBND ngày 16/9/2022, với nội dung: Bà Nguyễn Thị Cưởi khiếu nại không có cơ sở. 
Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, bà Nguyễn Thị Cưởi tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.
Trình bày của bà Nguyễn Thị Cưởi cho biết, thửa đất bà Cưởi đang khiếu nại được bố mẹ cho tặng vợ chồng bà, làm nhà ở từ năm 1959. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 1980 và bão số 2 năm 1981 làm sập nhà nên bố, mẹ bà không ở được và chuyển đến thửa đất khác trong thôn của bác ruột là ông Lê Ngọc Tu để làm nhà ở đến nay. Thửa đất cũ được tiếp tục sử dụng để trồng màu, đến năm 2015 bà Cưởi cho cháu là ông Lê Ngọc Mạnh làm nhà ở cho đến nay.
Thửa đất bà Nguyễn Thị Cưởi đang khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Theo Hồ sơ địa chính 299/TTg xã Hải Châu đo vẽ năm 1987, thể hiện phần diện tích bà Nguyễn Thị Cưởi đang khiếu nại thuộc một phần thửa số 374, tờ bản đồ số 5, diện tích nguyên thửa là 8.696m2, loại đất Hg/Đb, sổ mục kê ghi tên đất hoang.
Bản đồ địa chính xã Hải Châu đo vẽ năm 2005 thể hiện phần diện tích bà Cưởi đang khiếu nại thuộc một phần thửa số 265, tờ bản đồ số 12, diện tích 1.350,8m2, loại đất LNK (đất trồng cây lâu năm), sổ mục kê ghi chủ sử dụng là Lê Ngọc Mưu (chồng bà Nguyễn Thị Cưởi).
Mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2021 được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 20/4/2021 thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số TD14, diện tích nguyên thửa 1.419,4m2, diện tích thu hồi 35,8m2, loại đất CLN, hiện trạng đất có nhà ở.
Phần diện tích đất bà Cưởi đang khiếu nại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
Biên bản xác định nguồn gốc, mục đích, thời điểm sử dụng đất ngày 07/8/2021 của Hội đồng Đăng ký đất đai phường Hải Châu, xác định: Thửa đất số 11, tờ bản đồ số TD14, trích đo bản đồ hiện trạng sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của hộ bà Nguyễn Thị Cưởi đang sử dụng có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm. Thửa đất trên do hộ gia đình sử dụng từ trước ngày 01/7/2004 đến nay, không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hiện tại, gia đình bà Nguyễn Thị Cưởi sử dụng đất liên tục, không tranh chấp, không lấn chiếm; diện tích đất hộ gia đình đang sử dụng không thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý. Hội nghị thống nhất đề nghị thu hồi, bồi thường và hỗ trợ 35,8m2 là đất trồng cây lâu năm cho hộ bà Nguyễn Thị Cưởi.
Như vậy, Hồ sơ địa chính 299/TTg đo vẽ năm 1987 xã Hải Châu thể hiện phần diện tích 35,8m2 đất bà Cưởi đang khiếu nại là đất hoang; bản đồ địa chính năm 2005 xã Hải Châu và sổ mục kê thể hiện là đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm). 
Kết quả xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất thể hiện thửa đất có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm, sử dụng từ trước ngày 01/7/2004 đến nay, không thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý, không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Quá trình sử dụng, gia đình bà Cưởi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, làm nhà ở trên đất nông nghiệp từ năm 2015 đến nay, vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013; sử dụng đất không ổn định; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Phần diện tích 35,8m2 đất, gia đình bà Nguyễn Thị Cưởi đang khiếu nại được xác định là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Điểm a, Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
Khi thu hồi 35,8m2 đất, gia đình bà Cưởi được bồi thường là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 47/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. 
Bà Nguyễn Thị Cưởi khiếu nại được thu hồi, bồi thường diện tích 35,8m2 là đất vườn cùng thửa đất ở sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 được hỗ trợ như giá đất ở là không có cơ sở.
Từ kết quả thẩm tra xác minh, căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 24/11/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã quyết định bà Nguyễn Thị Cưởi khiếu nại, đề nghị UBND thị xã Nghi Sơn thu hồi, bồi thường diện tích 35,8m2 là đất vườn cùng thửa đất ở, sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 được hỗ trợ như giá đất ở là không có cơ sở.
 
Hải Nhân