Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo UBND quận Thanh Xuân có vi phạm trong việc triển khai thực hiện Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, phường Thanh Xuân Trung; ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận và ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân không giải quyết đơn của công dân theo quy định.

Qua xác minh cho thấy, việc công dân tố cáo UBND quận Thanh Xuân lập Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây khi không có mốc giới di tích lịch sử ngoài thực địa đối với diện tích 26.000m2 là sai.

Ngoài ra, công dân tố cáo UBND quận Thanh Xuân không thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công do dự án với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng phải được HĐND thành phố phê duyệt và quyết định chủ trương của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quy định của Luật Di sản Văn hóa.

Kết quả xác minh cho thấy, Di tích lịch sử Gò Đống Thây là Di tích lịch sử cấp quốc gia, được UBND thành phố phân cấp cho UBND quận Thanh Xuân quản lý tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 2/3/2011.

Năm 2016, Khu Di tích được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất với thành phố Hà Nội khoanh vùng bảo vệ khu di tích với diện tích 15.336m2.

UBND quận Thanh Xuân đã lập dự án tôn tạo khu di tích bằng nguồn vốn ngân sách quận và trình cấp có thẩm quyền thẩm định dự án theo quy định của Luật Đầu tư.

Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây thuộc nhóm dự án B, có tổng mức đầu tư dự án là 234.412.254.000 đồng được HĐND quận Thanh Xuân phê duyệt chủ trương đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách quận.

Dự án được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định dự án, thống nhất chủ trương lập dự án và giải phóng mặt bằng dự án với UBND thành phố Hà Nội để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn vốn ngân sách quận Thanh Xuân là thực hiện theo quy định.

Ngày 25/10/2018, UBND quận Thanh Xuân có Quyết định số 3703/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây, là đúng thẩm quyền.

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo UBND quận Thanh Xuân không thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công do dự án với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng phải được HĐND thành phố phê duyệt và quyết định chủ trương của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch theo quy định của Luật Di sản Văn hóa, là tố cáo sai.

Công dân tố cáo ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận và ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân không giải quyết đơn kiến nghị của công dân theo Phiếu chuyển đơn số 1152/PC-BTCD ngày 3/8/2022 của UBND thành phố.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi nhận được Phiếu chuyển số 1152 PC-BTCD ngày 3/8/2022 của Ban Tiếp công dân thành phố, ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân đã có Phiếu xử lý văn bản ngày 11/8/2022 giao Ban Tiếp công dân quận tham mưu, giải quyết theo quy định.

Qua kiểm tra, Ban Tiếp công dân quận thấy các nội dung trong đơn do Ban Tiếp công dân thành phố chuyển về có các nội dung trùng với các nội dung và đã được UBND quận có Văn bản số 1268/UBND- BQLDA ngày 25/7/2022 trả lời công dân.

Do đó, Ban Tiếp công dân quận đã xử lý lưu đơn là đúng với Khoản 1, Điều 28 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Đồng thời, Ban Tiếp công dân quận Thanh Xuân có Văn bản số 87/BTCD ngày 16/8/2022 phúc đáp Ban Tiếp công dân thành phố về kết quả giải quyết đơn của công dân.

UBND thành phố kết luận nội dung công dân tố cáo ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận và ông Lê Hồng Thắng, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân không giải quyết đơn kiến nghị theo Phiếu chuyển đơn số 1152/PC-BTCD ngày 3/8/2022 của Ban Tiếp công dân thành phố, là tố cáo sai.

Hoàng Long