Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 357/TB-VPCP ngày 3/11/2016 về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và các quy định của pháp luật; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24/4/2017 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và Công văn số 890/UBND-NC ngày 15/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. 

Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, bảo đảm phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp ngay tại địa phương, cơ sở; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, vụ việc KN tập trung đông người trên địa bàn quản lý, các vụ việc gây tác động tiêu cực tới dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Cùng với đó, thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện và TP Cà Mau tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết KN, TC đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định, kết luận giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt khiếu kiện. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh những hạn chế, thiếu sót của đơn vị, địa bàn mình quản lý.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước... Ảnh: Chu Tuấn

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC của thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, TP Cà Mau để kịp thời phát hiện, khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC. Chủ động phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát các vụ KN, TC tồn đọng kéo dài, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo chấm dứt xem xét, giải quyết vụ việc.

Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, thông báo tình hình KN, TC phức tạp, đông người để có phương án giải quyết. Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, TP Cà Mau để nắm tình hình KN, TC, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra KN, TC đông người, kiến nghị kịp thời với cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và công an các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chặt diễn biến tình hình khiếu kiện ở địa phương, thông báo kịp thời để Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân và đảm bảo an ninh, trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp ngăn chặn, xử lý các vụ khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan rà soát, đôn đốc các cấp, các ngành của tỉnh về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC; tổng hợp báo cáo và đề xuất kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng tiếp công dân, giải quyết KN, TC không đúng quy định.

Chủ tịch UBND các huyện và TP Cà Mau khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện dứt điểm các quyết định giải quyết KN, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai và kết luận giải quyết TC còn tồn đọng.

Chu Tuấn