Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 - 15/10/2020 tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp.

Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí. Bầu Đoàn Thư ký gồm 03 đồng chí. Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 đồng chí.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy Đại hội; Quy chế Làm việc của Đại hội.

Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Kim Thành