Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội Vương Thị Lý nhấn mạnh, trưng bày nhằm tôn vinh những cống hiến và đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Người đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trưng bày cũng khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; niềm tin yêu, lòng biết ơn vô hạn của đồng bào cả nước cũng như nhân dân Thủ đô đối với Bác.

Trưng bày “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” gồm 500 tài liệu sách, báo với 4 nội dung: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng Giải phóng dân tộc”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân Văn hóa thế giới”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội”.

Hoạt động trưng bày không chỉ giúp nhân dân hiểu rõ về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự đổi mới sáng tạo và hội nhập để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày sách, báo “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi với non sông Việt Nam” diễn ra từ ngày 18/5 đến hết ngày 25/5/2022, tại Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Thái Hải