Ngày 18/5/2023, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tỉnh ủy Kon Tum cho biết: Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện. Trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với nhiệm vụ chính trị và các chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; xây dựng chuyên đề của tỉnh hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện sát đúng với thực tiễn của địa phương trong từng giai đoạn.

Có thể kể tới các chuyên đề như: Chuyên đề năm 2021 và năm 2022 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao trách nhiệm; năng động, sáng tạo; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; Chuyên đề năm 2023 "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tuỵ, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững".

Các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã cụ thể hóa, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; gắn việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình, kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị; tổ chức sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Qua đó đã xây dựng, phát hiện, nhân rộng, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND trao tặng thư và bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: LVC

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW và các chuyên đề hằng năm của tỉnh trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt đề nghị:

Thứ nhất, các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian đến; lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa của Trung ương và các chuyên đề hằng năm của tỉnh, gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo ý thức tự giác, thói quen tốt và việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm và kế hoạch sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Thứ ba, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá việc lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của tỉnh; kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm; chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khó khăn, đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, đơn vị.
Lê Văn Châu