Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông: Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Nghiêm Phú Cường và Hoàng Văn Trà.

Uỷ ban phân công ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ nhiệm Thường trực.

Ngày 2/2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ nhất với sự chủ trì của ông Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 người.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu, gồm một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và một số nhân sự ngoài Ban Chấp hành Trung ương.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bầu trong số các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và được Bộ Chính trị chuẩn y.

Thành viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

7. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

8. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

9. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên

10. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

12. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

13. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

14. Ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên

15. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

16. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

17. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

18. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên

19. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên

Hương Giang