Tỷ lệ cấp ủy viên nữ, tuổi trẻ cao hơn khóa trước

Dự Đại hội có 315 đại biểu chính thức, đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, có 49 đại biểu đương nhiên là Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX và 266 đại biểu chính thức được bầu qua các Đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Theo Tỉnh ủy Bắc Ninh, công tác nhân sự được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn Ban Tổ chức Trung ương, bảo đảm dân chủ, khách quan đúng quy trình. Chất lượng cấp ủy được nâng lên, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cao hơn khóa trước; tuổi bình quân của cấp ủy giảm; tỷ lệ cấp ủy viên nữ, tuổi trẻ cao hơn khóa trước.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX tập trung thảo luận và thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

leftcenterrightdel
Các đại biểu về dự Đại hội. Ảnh: HH 

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Đại hội cũng tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 24/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội...

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX sẽ được khai mạc trọng thể vào sáng ngày 25/9.

Nhiều kỳ vọng lớn

Kỳ Đại hội lần này được người dân tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng rất lớn. Người dân mong muốn Nghị quyết của Đại hội và nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phải tạo được những bước đột phá thực sự để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Cùng với đó, tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bảo đảm tính bền vững trong các chính sách dân số và phát triển, chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội. Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người; thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX. Ảnh: HH

Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong công tác cán bộ, người dân mong muốn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Đặc biệt, nhân dân trong tỉnh tin tưởng và kỳ vọng nhân sự tham gia BCH, BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, không để lọt vào những người có cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, lợi ích nhóm…

 Bí thư được bầu trực tiếp tại đại hội có tỷ lệ tín nhiệm cao

Đối với kết quả bầu cấp uỷ các cấp, Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, với cấp cơ sở, đến ngày 30/6/2020 đã có 576/576 tổ chức cơ sở Đảng đã Đại hội xong (226 Đảng bộ cơ sở, 350 Chi bộ cơ sở).

Trong đó, Đảng bộ cơ sở: Tổng số cấp uỷ viên là 2387 đồng chí; so với khoá trước giảm 14 đồng chí. Cấp uỷ viên tham gia lần đầu 600 đồng chí. Số cấp uỷ viên là nữ 377 đồng chí, tăng 0,6% so với khoá trước. Số cấp uỷ viên tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) 298 đồng chí. Tuổi bình quân 42,75 tuổi, so với khóa trước giảm 0,44 tuổi.

Chi bộ cơ sở: Tổng số cấp uỷ viên 960 đồng chí. Cấp uỷ viên tham gia lần đầu 333 đồng chí. Số cấp uỷ viên là nữ 243 đồng chí, chiếm 25,3%. Số cấp uỷ viên tuổi trẻ (dưới 35 tuổi) 123 đồng chí. Tuổi bình quân 44,21 tuổi, so với khóa trước giảm 0,37 tuổi…

Đối với cấp trên cơ sở, đến ngày 13/8/2020, 11/11 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội. Tổng số cấp uỷ viên được bầu 369 đồng chí; giảm 51 đồng chí so với khoá trước. Cấp uỷ viên tham gia lần đầu 80 đồng chí. Số cấp uỷ viên là nữ 66 đồng chí, chiếm 17,9%...

Đáng lưu ý,  kết quả bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội có 4/5 đồng chí Bí thư trúng cử với số phiếu đạt 100%; 1 đồng chí trúng cử với số phiếu 98,99%.

Theo Tỉnh ủy Bắc Ninh, việc thí điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự Đại hội, nâng cao vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu cấp uỷ, phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ và đại biểu dự Đại hội.

Hải Hà