Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nêu rõ: Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố sẽ xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

HĐND thành phố cũng sẽ xem xét các tờ trình của UBND thành phố; nghe báo cáo thẩm tra của các ban HĐND về kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thành phố giai đoạn 2021-2025; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 và giai đoạn 2023-2025; dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; quyết định một số cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố về chăm lo, hỗ trợ cho người dân thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác... 

Để hoàn thành chương trình, đảm bảo thời gian và nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố; tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung trình kỳ họp, thảo luận và quyết nghị thông qua các nghị quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao...

 

Kim Thành