Ngày 16/4, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 về danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đây, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Từ ngày 21/3 - 9/4, Ban Công tác Mặt trận khóm (ấp) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp tổ chức 11 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp; có 798 cử tri tham dự với 25 lượt ý kiến đóng góp của cử tri đối với những người giới thiệu ứng cử.

Có 88 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với 100 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, có 5.949 cử tri tham dự, với 115 lượt ý kiến.

Sau hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử, có 1 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 3 trường hợp xin rút tên khỏi danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thống nhất cho 4 trường hợp nói trên được rút khỏi danh sách ứng cử. Đồng thời, thống nhất số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp là 10 người và số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 97 người.

Cảnh Nhật