Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, nhìn chung Nghị quyết số 27-NQ/TW đã được nhiều ban, bộ, ngành và địa phương tích cực tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện. Những nội dung của nghị quyết từng bước được thể chế hóa thành cơ chế, chính sách đang được triển khai thực hiện, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức ở một số lĩnh vực… Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, đội ngũ trí thức nước ta tiếp tục được tăng cường mạnh mẽ về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhờ những chuyển biến mới trong đào tạo, bồi dưỡng tri thức. Các bộ, ngành, địa phương đã có những hình thức, quy chế cung cấp thông tin để tri thức nắm vững các chủ trương của Đảng, Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trau dồi đạo đức, phẩm chất tốt đẹp và nâng cao trách nhiệm của trí thức Việt Nam; thường xuyên nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng về vai trò của đội ngũ trí thức, lắng nghe ý kiến của trí thức, quan tâm và tạo điều kiện để trí thức phát huy tài năng, đánh giá đúng kết quả hoạt động của trí thức...

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao đổi về từng vấn đề các đại biểu nêu: Làm thế nào để nâng cao năng lực đội ngũ trí thức, giao nhiệm vụ để trí thức vào cuộc, đồng thời có chính sách hỗ trợ phát triển cho đội ngũ trí thức, đổi mới cơ chế quản lý, đầu tư; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết...

Phát biểu kết luận buổi làm việc và cũng là kết luận đợt công tác, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: … Đây là Nghị quyết hết sức quan trọng trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học công nghệ phát triển như vũ bão. Sau 3 năm triển khai, việc kiểm tra, nghiêm túc đánh giá xem Nghị quyết đã được thực hiện như thế nào là rất cần thiết; cần làm rõ những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, trên cơ sở đó tìm ra nguyên nhân và những giải pháp thiết thực, hiệu quả, để tiếp tục đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo tổng hợp của Ban Tuyên giáo T.Ư, mới có 12/23 ban, bộ, ngành và 24/63 tỉnh, thành ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết, chỉ có 6/23 ban, bộ, ngành và 17/63 tỉnh ủy, thành ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; 12/23 ban, bộ, ngành và 7/63 tỉnh, thành ủy có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Tổng Bí thư chỉ rõ, nguyên nhân của tình trạng trên thì có nhiều, bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan, nhưng trước hết là do ý thức chấp hành Nghị quyết chưa tốt. Do nhận thức chưa đầy đủ nên việc triển khai chưa ráo riết, quyết liệt, chưa tiến hành một cách đồng bộ, bài bản các giải pháp đã đề ra, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, ban, ngành hữu quan... Bên cạnh đó, điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nhiều khó khăn, cơ chế quản lý, đầu tư tài chính còn có những vướng mắc... Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan hữu quan cần kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nói trên, thực hiện một cách tích cực và có hiệu quả 5 giải pháp cơ bản mà Nghị quyết đã đề ra... Tổng Bí thư nêu rõ: Xây dựng đội ngũ trí thức, chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức làm việc, cống hiến là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội mà trước hết là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước. Ngược lại, lao động sáng tạo và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là tình cảm và trách nhiệm của mỗi nhà khoa học, của đội ngũ trí thức nói chung. Tổng Bí thư mong rằng, ngay sau hội nghị này, các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở T.Ư, các tỉnh ủy, thành ủy cần sớm xây dựng và quyết liệt thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động, bổ sung hoàn chỉnh những nội dung không còn phù hợp, nhất là về cơ chế, chính sách, tạo tiềm lực vật chất và tinh thần, phát huy mạnh hơn nữa tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức, tập hợp thu hút đội ngũ trí thức tham gia công hiến cho đất nước; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; xây dựng cơ chế làm việc, thường xuyên phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành hữu quan, từ T.Ư đến địa phương, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong việc thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, xây dựng và phát huy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ trí thức, thiết thực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Nguyễn Thị Sự
(TTXVN)