Nguồn để hình thành danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm ứng cử viên do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu và ứng cử viên do Đại hội đề cử bổ sung.

Danh sách chính thức bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được chuyển đến đại biểu sáng nay trước khi đại biểu tiến hành bỏ phiếu gồm: 246 ứng cử viên (220 ứng cử viên bầu Ủy viên chính thức và 26 ứng cử viên bầu Ủy viên dự khuyết).


Trong đó, 199 ứng cử viên chính thức và 22 ứng cử viên dự khuyết do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu; 21 ứng cử viên chính thức và 4 ứng cử viên dự khuyết được Đại hội đề cử bổ sung.
Các ứng cử viên được xếp thứ tự theo vần A, B, C kèm trích ngang lý lịch (họ, tên, năm sinh, chức vụ, nơi công tác…).

Danh sách này là để đại biểu nghiên cứu, còn phiếu bầu cử chỉ ghi số thứ tự, họ và tên để đại biểu không đồng ý ai thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên người đó.

Phiên bỏ phiếu được điều hành bởi Tổng Bí thư, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Nguyễn Phú Trọng.


Ông Nguyễn Thế Trung - Trưởng Ban Kiểm phiếu (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương) báo cáo Đại hội: Số phiếu phát ra đủ 1.510, không có ai vắng mặt.

Đoàn Chủ tịch tiến hành bỏ phiếu trước. Sau đó các đại biểu bỏ phiếu vào thùng phiếu gần mình nhất. Phiếu được bỏ vào hai thùng: Dành cho chính thức và dành cho dự khuyết.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu đã bắt tay vào công tác kiểm đếm số phiếu đã được các đại biểu bỏ vào thùng

10g30, việc bỏ phiếu kết thúc. Các thành viên Ban Kiểm phiếu đã bắt tay vào công tác kiểm đếm số phiếu đã được các đại biểu bỏ vào thùng.

Chiều nay, danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII sẽ được công bố.

Sáng ngày 28/1, Ban Chấp hành Trung ương XII mới ra mắt trước khi tân Tổng Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương XII có bài phát biểu tại Đại hội.

Thảo Nguyên