Có đối sách, quyết không để xảy ra bị động

Hiện nay, trước xu thế hội nhập, canh tranh lợi ích giữa các nước, đất nước ta đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt các thế lực thù địch bằng hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, để phát triển đất nước nhanh, bền vững cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tạo môi trường hòa bình, ổn định.

“Cần có đối sách phù hợp để xử lý thắng lợi các tình huống, các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ quốc tế, nhất là với các nước láng giềng, các nước trong cộng đồng ASEAN và các nước lớn, kiên quyết không để xảy ra bị động, bất ngờ về chiến lược”, Đại tướng nói.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh. Đó là nền quốc phòng với tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, được cấu thành trên cơ sở nguồn lực quốc gia và trong nhân dân, từ nhân dân, mang đậm tính chất tự vệ, không nhằm đe dọa bất cứ quốc gia nào. 

Theo đó, phải triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn, thế mạnh của từng địa bàn, khu vực, nhất là địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc. 

Đại tướng nhấn mạnh, trọng tâm là thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, “dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay từ trong thời bình là kế sách “lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. 

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình, trước yêu cầu mới và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước.

Phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc

Củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một nội dung quan trọng trong đường lối cách mạng của Đảng hơn 85 năm qua. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Báo cáo Chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước. 

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là tiền đề bên trong để mỗi người dân hình thành nhu cầu tham gia vào việc xây dựng và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phải tích cực đóng góp vào việc tham gia xây dựng và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phát huy đầy đủ các lợi thế quốc gia, nhất là lợi thế về con người Việt Nam, tận dụng mọi thời cơ của giai đoạn hội nhập mới và ứng phó chủ động, hiệu quả với các thách thức.

Đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các dân tộc, tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. 

“Với niềm tin vào sự đổi mới và lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vào tương lai tươi sáng của đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ra sức vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng cùng Đảng và Nhà nước phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.

Thảo Nguyên