Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo toàn ngành Ngoại giao trong năm 2024 sẽ tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, cầu thị, đổi mới, quyết tâm cao nhất để đưa Nghị quyết Hội nghị Ngoại giao 32 vào thực hiện và đạt được những thành tựu mới to lớn hơn năm 2023.

Bộ trưởng cũng đề nghị toàn ngành kiên trì, đẩy mạnh và triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại cũng như công tác xây dựng, phát triển ngành Ngoại giao theo hướng vững mạnh, toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Theo Bộ trưởng để làm được điều đó, các đơn vị cần tăng cường công tác và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả các đơn vị tìm ra hướng đi mới, cách làm mới, hiệu quả cao hơn phù hợp với tình hình mới; phát huy vai trò tiên phong trong tìm ra hướng đi mới, cách làm mới đó”.

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương, khẩn trương cụ thể hóa nội hàm quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, đối tác toàn diện, đối tác đặc biệt...

Đồng thời kiên quyết, kiên trì đổi mới lề lối làm việc, hoàn thiện tất cả các quy chế quy trình, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu rộng tư duy phục vụ, quyết tâm tâm tạo sự chuyển biến tích cực về cải cách hành chính và chuyển đối số. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai minh bạch, thuận lợi, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đưa tất cả các thủ tục hành chính công lên môi trường số.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị toàn ngành Ngoại giao tiếp tục quán triệt và triển khai mạnh mẽ tư duy ngoại giao phục vụ phát triển trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cách nghĩ, cách làm, lấy hiệu quả làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Ông lưu ý Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế trong năm 2024 phát huy hơn nữa vai trò điều phối, đôn đốc và xây dựng kế hoạch; trong đó, xác định rõ các trọng tâm, trọng điểm phân công nhiệm vụ và trách nhiệm các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị, nhất là đối với những vấn đề mới, mang tính cấp thiết như: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp bán dẫn…

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn ngay sau Tết, toàn Ngành khẩn trương hoàn thành các dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị, các đề án lớn và tổ chức quán triệt với tinh thần cầu thị, đổi mới, quyết tâm cao nhất để đưa Nghị quyết Hội nghị Ngoại giao 32 vào thực hiện và đạt được những thành tựu mới.

Thanh Thanh