Trước đó, ngày 26/1/2024, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTra về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tại Công ty TI KI. 

Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Công ty TI KI, gồm: Việc đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện đúng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 37 Luật Xuất bản.  

Năm 2018, Công ty TI KI thay đổi địa chỉ trụ sở chính không thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT, được thay thế bởi điểm c, khoản 1, Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.

Năm 2019, Công ty TI KI thành lập chi nhánh Viettel Tower, chi nhánh Công ty TI KI nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm, là chưa thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT, được thay thế bởi điểm b, khoản 2, Điều 18 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT. 

Trong thời kỳ thanh tra, Công ty TI KI chưa thực hiện báo cáo định kỳ năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định. 

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Công ty TI KI bị xử phạt số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản khi thay đổi địa điểm trụ sở chính; 7,5 triệu đồng đối với hành vi không làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm khi thành lập chi nhánh; 7,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng số tiền phạt là 22,5 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết  định, Công ty TI KI phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TI KI không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam