Quyết định nêu rõ, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 800m³/ngày (24 giờ) đến dưới 1.000m³/ngày (24 giờ). Cụ thể thông số: Tổng nitơ 130,35mg/1 vượt 3,62 lần; tổng phốt pho 24,38 mg/1 vượt 2,03 lần; coliform 7,9 x 103/5.000 vượt 1,58 lần so với QCVN 63:2017/BTNM (cột B) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn.

Quy định tại: Thông số tổng nitơ 130,35mg/1 vượt 3,62 lần vi phạm quy định tại điểm m khoản 4 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ; tổng phốt pho 24,3mg/l vượt 2,03 lần vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45 và coliform 7,9 x 103/5.000 vượt 1,58 lần vi phạm quy định tại khoản 7 Điều 18 Nghị định số 45.

UBND tỉnh Yên Bái quyết định, phạt tiền 380 triệu đồng (đối với thông số tổng nitơ); 80 triệu đồng (đối với thông số tổng phốt pho); 80 triệu đồng (đối với thông số coliform). Tổng cộng phạt tiền 540 triệu đồng.

Đình chỉ 4,5 tháng hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy Chế biến Tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Buộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Buộc Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình chi trả kinh phí trưng cầu phân tích mẫu nước thải theo định mức, đơn giá hiện hành theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 18 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ.

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Yên Bình phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định, nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Yên Bái hoặc tại các ngân hàng thương mại đã được Kho bạc Nhà nước Yên Bái thực hiện ủy nhiệm thu tiền phạt, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định.

Bùi Bình