Điện thoại viên Tổng đài 1022 đã tổ chức tiếp nhận và lập 2.554 phiếu xử lý ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, trong đó có 806 phản ánh, kiến nghị, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

Phần lớn phản ánh, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực đất đai, chính sách bảo trợ, công an, bảo hiểm xã hội, giao thông vận tải, tư pháp; tìm hiểu thông tin về việc tạm dừng các hoạt động trong mùa dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

Đến nay, Tổng đài 1022 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết 2.521 ý kiến (đạt gần 99%), hiện còn 33 ý kiến, phản ánh đang được cơ quan có liên quan kiểm tra, giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong quá trình vận hành Tổng đài 1022 đã theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn, quá hạn và thái độ của công chức, viên chức khi tiếp xúc công dân.

Cảnh Nhật