Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn về trình tự, thủ tục triển khai hạng mục tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch; một số nội dung số hóa sổ bộ hộ tịch. Theo đó, quy mô, phạm vi số hóa gồm 4 loại sổ hộ tịch là sổ đăng ký khai sinh; sổ đăng ký kết hôn; sổ đăng ký khai tử; sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con. 

Việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch nhằm triển khai thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, triển khai theo Kế hoạch số 4804 của UBND TP về triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở của TP giai đoạn 1 thuộc Đề án Xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh: Đây là công việc hết sức quan trọng trong sự phát triển của TP. Bởi lẽ, hiện nay TP Hồ Chí Minh đang triển khai xây dựng trở thành đô thị thông minh để giải quyết những vấn đề tắc nghẽn của TP.

Ông Trần Vĩnh Tuyến đề nghị các quận, huyện đánh giá tầm quan trọng của việc triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch vì sự phát triển của TP, sự thành công của Đề án đô thị thông minh, cũng như tiến đến vấn đề chính quyền số.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giao Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các quận, huyện trên cơ sở những nội dung ký kết phải chịu trách nhiệm về việc tổ chức đấu thầu rộng rãi chọn đơn vị thực hiện công việc nhập liệu hộ tịch đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đạt được kết quả chất lượng cao nhất.

Về thời gian thực hiện, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu triển khai các quy trình thủ tục giữa tháng 8/2019 mở thầu cho các doanh nghiệp tham gia đấu thầu và đến tháng 6/2020 hoàn thành công việc này.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn về mặt kỹ thuật, đảm bảo cơ sở dữ liệu đầu kỳ số hóa hộ tịch trên địa bàn TP cũng như đảm bảo an toàn bảo mật về các đường truyền kết nối…

Hữu Lý