Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh về quản lý, vận hành, khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung; chịu trách nhiệm toàn diện đối với các công trình đã được phân cấp quản lý.

Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện thủ tục thanh lý đối với các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung đã hư hỏng, không thể khắc phục, hoặc người dân không có nhu cầu sử dụng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở kết quả thanh lý các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung và số công trình thực tế còn lại, tham mưu cho UBND tỉnh phân cấp quản lý, khai thác các công trình cấp nước nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nước sạch nông thôn theo đúng quy định, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 9/8/2019.

Tỉnh Thái Nguyên giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu sửa chữa các công trình cấp nước tập trung nông thôn theo đề xuất của Sở NN&PTNT tại Báo cáo trên, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 28/6/2019.

Thái Hải