Phát biểu tổng kết nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII và bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Giữa nhiệm kỳ khóa XIII ngày 17/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, Đảng ta, đất nước ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Cho thôi chức, bố trí công tác khác với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý

Nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Tổng Bí thư, điều đó khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào”

Công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là “then chốt của then chốt”.

Nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc “có vào, có ra; có lên, có xuống”.

Tổng Bí thư nêu rõ, công tác cán bộ đã thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Việc kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế được khẩn trương chỉ đạo, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, theo Tổng Bí thư, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là.

“Một số đồng chí lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm, có trường hợp cũng phải xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”, Tổng Bí thư nói.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần nghiêm túc tự soi, tự sửa

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Tổng Bí thư cho rằng có thể rút ra 5 bài học kinh nghiệm về đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Ảnh: N.Bắc

Trong đó, theo ông, bài học kinh nghiệm đầu tiên là phải luôn luôn nắm vững và nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Quy chế Làm việc và chủ trương, đường lối của Đảng; luật pháp, chính sách của Nhà nước.

Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải bám sát để xây dựng và thực hiện cho bằng được chương trình công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, hang tuần theo đúng kế hoạch.

“Nhạy bén, linh hoạt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác những công việc hệ trọng, phức tạp, mới phát sinh trên các lĩnh vực để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả toàn diện mọi hoạt động trong đời sống xã hội”, Tổng Bí thư lưu ý.

Ông cho hay, định kỳ hàng tháng, hoặc khi cần thiết, các lãnh đạo chủ chốt đều họp để nắm bắt tình hình; bàn bạc, thống nhất quan điểm, chủ trương, định hướng chỉ đạo những vấn đề lớn, hệ trọng, cấp bách của Đảng, của đất nước.

Sau mỗi cuộc họp đều ban hành kết luận chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm thực hiện đối với từng vấn đề. Theo Tổng Bí thư, điều này đã góp phần quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhất quán, kịp thời; tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong các lãnh đạo chủ chốt; tạo sự lan toả đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cả hệ thống chính trị.

Bài học kinh nghiệm nữa là, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc hơn nữa các quy chế, chế độ công tác; hoạt động trên cơ sở Quy chế Làm việc, Chương trình Công tác toàn khoá và hàng năm.

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, từng Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần phát huy cao độ tinh thần nêu gương, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; nghiêm túc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tự giác nhận trách nhiệm chính trị lĩnh vực mình phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đồng thời, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ; tư tưởng, chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn; gương mẫu về đạo đức, lối sống trong công tác, trong cuộc sống của bản thân, gia đình và người thân.

“Hết sức tránh tình trạng “chân mình còn lấm bê bê; lại cầm bó đuốc đi rê chân người!”, Tổng Bí thư nói.

Với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII, Tổng Bí thư yêu cầu làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy Nhà nước.

Ông đặc biệt nhấn mạnh phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với đó, có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể, không dám, không muốn tham nhũng”, theo Tổng Bí thư.

Hương Giang