Kết luận thanh tra số 14 đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc và đưa ra nhiều kiến nghị.

Về xử lý kinh tế, đoàn thanh tra yêu cầu huỷ bỏ hợp đồng đối với 2 gói thầu là gói số 01 (tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) và gói số 02 (tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) do không đủ các điều kiện thực hiện; đồng thời, thu hồi nộp về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra UBDT số tiền tương ứng là 14,346 triệu đồng.

Huỷ bỏ hợp đồng đối với gói thầu số 03 (tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng) do không đủ các điều kiện để thực hiện, không có khối lượng thực hiện và quá thời hạn thực hiện theo hợp đồng, nộp về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra UBDT số tiền là 673,051 triệu đồng.

Thu hồi số tiền 169 triệu đồng về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra UBDT do đã tạm ứng cho các gói thầu số 07,08,09 nhưng không có khối lượng thực hiện theo hợp đồng, trong đó, gói thầu số 07 (tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát địa hình; nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; nhiệm vụ khảo sát địa chất) đã được tạm ứng 62 triệu; gói thầu số 08 (tư vấn giám sát, khảo sát địa hình; giám sát khảo sát địa chất) đã được tạm ứng 48 triệu đồng; gói thầu số 09 (tư vấn khảo sát địa hình) đã được tạm ứng 58 triệu đồng.

Thương thảo, thanh lý Hợp đồng uỷ thác số 01/2017/HĐUT do Học viện Dân tộc đã bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cho Ban Quản lý Dự án.

Xử lý về hành chính, lãnh đạo UBDT yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân của Học viện Dân tộc do có khuyết điểm, vi phạm trong quá trình thực hiện giai đoạn chuẩn bị dự án.

Tuy nhiên, đến nay, đơn vị được nêu đích danh phải chịu trách nhiệm chính cho những hạn chế, thiếu sót, vi phạm là Học viện Dân tộc lại tổ chức thực hiện kết luận thanh tra rất chậm chạp và hời hợt.

Cụ thể, Học viện Dân tộc đã thanh lý Hợp đồng uỷ thác số 01/2017/HĐUT giữa Học viện Dân tộc với Ban Quản lý Dự án.

Trong số 169 triệu đồng được kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra UBDT do không có khối lượng thực hiện theo hợp đồng, mới chỉ thu hồi được 58 triệu đồng của gói thầu số 09 (do đơn vị thực hiện là Công ty CP Tư vấn và Kiểm định Việt Nam đề nghị khối lượng công việc nghiệm thu là 0%, xin dừng thực hiện, thanh lý hợp đồng và đã hoàn trả đầy đủ số tiền tạm ứng); còn các gói thầu số 07 và số 08, các bên vẫn chưa xác nhận được giá trị nghiệm thu nên cũng chưa thể xác định số tiền phải hoàn trả tạm ứng.

Các hợp đồng thực hiện các gói thầu số 01, 02 và 03 vẫn chưa đàm phán huỷ bỏ hợp đồng nên số tiền tạm ứng là 687,397 triệu đồng cũng chưa thu hồi được.

Xử lý về kinh tế đã chậm chạp, việc xử lý về hành chính cũng vòng vo không kém. Lãnh đạo UBDT đã tổ chức 2 lần họp để nghe báo cáo về giải trình về trách nhiệm trong tổ chức thực hiện dự án của các cá nhân, tập thể Học viện Dân tộc, nhưng đến nay, các báo cáo giải trình vẫn không làm rõ được vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra các vi phạm đã được kết luận thanh tra.

Hoàng Nam