Thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác thi đua, ngay từ đầu năm 2023, TTCP bám sát chức năng, nhiệm vụ và định hướng chương trình công tác thanh tra được phê duyệt đã ban hành Kế hoạch số 66/KH-TTCP về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”.

Kết quả triển khai phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của TTCP và ngành Thanh tra đã được Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo TTCP quan tâm chỉ đạo trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ đạo tại các Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ, Nghị quyết số 76-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng TTCP, Quyết định số 465/QĐ-TTCP của Tổng TTCP ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của TTCP.

Trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tra; phong trào thi đua nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phong trào thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng… toàn ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả cao. Qua thanh tra, đã chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế và kiến nghị thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho nhiều tổ chức, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra hàng trăm vụ việc, đối tượng có dấu hiệu vi phạm…

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như công tác xây dựng thể chế, tạo cơ chế quản lý và điều hành đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; các cuộc vận động của các tổ chức đoàn thể đã được TTCP chỉ đạo thực hiện sâu sát, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, công chức…

Sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai các phong trào quần chúng ở cơ quan đã tạo được sự thống nhất về hành động, góp phần hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cũng như huy động được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhất là việc quyên góp xây dựng các quỹ từ thiện, nhân đạo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phát động.

Bên cạnh đó, việc triển khai, tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng được TTCP và toàn ngành Thanh tra hưởng ứng nhiệt tình và coi đó là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của ngành, của cơ quan.

Các phong trào thi đua đã góp phần khích lệ, động viên cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra nói chung và Cơ quan TTCP nói riêng nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cá nhân, của cơ quan, đơn vị và của ngành Thanh tra.

Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Cổng Thông tin điện tử của TTCP thường xuyên đăng tải các quyết định khen thưởng, gương điển hình tiên tiến ngành Thanh tra để tôn vinh và động viên các tập thể, cá nhân trong toàn ngành tiếp tục thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cá nhân, tập thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của TTCP và ngành Thanh tra.

Kết quả đạt được là vậy, song trong quá trình thực hiện pháp luật về thi đua, khen thưởng, đặc biệt trong công tác khen thưởng cấp Nhà nước, TTCP đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, như các quy định của pháp luật về sáng kiến kèm theo hồ sơ trình khen thưởng chưa cụ thể, chưa rõ ràng, do vậy dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau; mẫu báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen cấp Nhà nước chưa cụ thể, dẫn đến việc khó thực hiện; việc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lấy ý kiến về khen thưởng cấp Nhà nước ở TTCP với số lượng nhiều, cả tập thể và cá nhân, từ cấp cơ sở đến Trung ương, bình quân mỗi năm hàng nghìn văn bản, trong khi các đơn vị thuộc TTCP vừa phục vụ cho việc tham gia ý kiến, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là rất nặng nề...

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trên, TTCP kiến nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ phân cấp việc cho ý kiến về khen thưởng cấp Nhà nước để tránh tình trạng đẩy việc lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (khen cho đối tượng nào thì cấp quản lý đối tượng đó cho ý kiến và chịu trách nhiệm); xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khen thưởng, qua đó giúp cho Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khai thác thông tin nhanh và thuận lợi.

Bên cạnh đó, hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc lập các báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, tránh tình trạng đưa những vấn đề từ định tính thành định lượng để gạt bỏ các hồ sơ đề nghị khen thưởng.

Đối với vấn đề sáng kiến, TTCP đề nghị cần đưa ra mẫu các quyết định công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong công tác khen thưởng.

Cũng theo TTCP, hiện nay, việc công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến; phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc thuộc thẩm quyền của bộ trưởng, thủ trưởng bộ, ngành. Vì vậy, đề nghị cần làm rõ để tránh trường hợp bộ, ngành đã ra quyết định công nhận nhưng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương không công nhận. Đồng thời, xây dựng các mẫu chi tiết báo cáo về sáng kiến đi kèm theo quyết định công nhận…

Phương Hiếu