Thay mặt đơn vị Khối trưởng năm 2023, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn nêu rõ, đây là chương trình thực hiện Kế hoạch số 66/KH-TTCP ngày 12/01/2023 của Thanh tra Chính phủ phát động phong trào thi đua năm 2023; đồng thời, cũng là dịp để đánh giá quá trình hoạt động của Khối thi đua trong 6 tháng qua, ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, nhận xét, đánh giá những tồn tại, hạn chế, từ đó xác định những giải pháp, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra và phong trào thi đua 6 tháng cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thanh tra các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Kết quả công tác, các đơn vị trong Khối Thi đua đã tiến hành 60 cuộc thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý, đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 2.400 tỷ đồng; tiếp 487 lượt với 692 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý hơn 11.000 đơn các loại; tham mưu giải quyết 93 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền bộ trưởng...

Các đơn vị thuộc Khối Thi đua cũng thường xuyên quan tâm, bám sát chủ đề thi đua năm 2023 do Thanh tra Chính phủ phát động là “siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả” nhằm không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, phối hợp, trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện công tác năm 2023, đến nay, các đơn vị trong Khối Thi đua đã có 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 4 tập thể, 3 cá nhân được tặng bằng khen cấp bộ; 4 tập thể, 7 cá nhân được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen; 4 lượt tập thể, 28 lượt cá nhân được tặng giấy khen; 5 cá nhân đạt giải tại các hội thao cấp bộ; 1 tập thể được công nhận là điển hình tiên tiến cấp bộ.

Tại hội nghị, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã đề nghị đại biểu dự đi sâu vào phân tích, đánh giá có trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra mà còn thúc đẩy phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2023 của các đơn vị trong Khối.

Với tinh thần làm việc tích cực và trách nhiệm, hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá, thông qua thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị trong Khối đã phát huy vai trò tham mưu, giúp thủ trưởng các bộ, ngành thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra; trực tiếp tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mặt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực trong phạm vi lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, cùng ngành Thanh tra góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 còn rất nặng nề, để phong trào thi đua được duy trì thường xuyên, liên tục, có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả, thiết thực, Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị lãnh đạo thanh tra các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị về các nội dung, chỉ tiêu thi đua và có sự phân công, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc, bảo đảm mục đích của phong trào thi đua là gắn chặt và phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc phát biểu định hướng của đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Thanh tra Chính phủ để bảo đảm phong trào thi đua của các đơn vị trong Khối bám sát chủ đề “siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả”, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2023.

Kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu về các mặt công tác để có hình thức đề nghị khen thưởng đột xuất, động viên kịp thời; tuyên truyền, phổ biến và thông tin đến các đơn vị trong Khối để nhân rộng điển hình, tạo sức lan tỏa, gắn kết, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, Chánh Thanh tra Bộ Công an nhấn mạnh. 

Ngay sau Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2023, đã diễn ra Tọa đàm Trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra của Khối Thi đua số 2 thanh tra các bộ, ngành Nội chính và Kinh tế tổng hợp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra của các bộ, ngành; tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thống nhất giữa các đơn vị trong Khối, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của bộ, ngành mình, thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua do Thanh tra Chính phủ phát động.

Thanh Thanh