Theo Kết luận thanh tra số 276/KL-TTr, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị có phát sinh nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2016. Tính đến thời điểm tháng 2/2020, số tháng chậm đóng bảo hiểm xã hội của công ty là 40 tháng. Đối chiếu quy định về phân loại nợ, đơn vị này thuộc trường hợp “nợ kéo dài”.

Trong giai đoạn năm 2018 đến năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố Bắc Giang và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã lập Biên bản làm việc về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động (3 lần vào các ngày 23/5/2018, 5/9/2018 và 22/4/2019) và thực hiện các biện pháp đôn đốc đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị tỉnh Bắc Giang nhưng đơn vị vẫn không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền nợ và lãi phát sinh lớn, thời gian chậm đóng dài. Tính đến tháng 2/2020 số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lãi phát sinh là 1.621.312.615 đồng, với thời gian chậm đóng là 40 tháng. Trích từ tiền lương, tiền công của người lao động để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng công ty chưa đóng hết cho cơ quan bảo hiểm xã hội mà giữ lại sử dụng vào mục đích khác. Số tiền lũy kế đến tháng 2/2020 là 248.692.086 đồng. Hành vi trên là vi phạm pháp luật.

Thanh tra tỉnh xác định, nguyên nhân do trong những năm gần đây, tổ chức bộ máy của công ty có nhiều biến động. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị chưa nghiêm, đồng thời chưa nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình và chưa quan tâm đúng mức đến quyền lợi của người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Các khuyết điểm, sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về các tập thể và cá nhân thời kỳ từ năm 1/1/2018 đến 29/2/2020. Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà và Đô thị tỉnh Bắc Giang chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Thanh tra tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị tỉnh Bắc Giang nộp số tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã trích từ tiền lương của người lao động hiện đơn vị đang giữ lại sử dụng vào mục đích khác cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Tổng số tiền lũy kế đến tháng 2/2020 là 248.692.086 đồng.

Đơn vị có trách nhiệm nộp số tiền nợ và tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, tổng số tiền là 1.372.620.529 đồng.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị tỉnh Bắc Giang nộp số tiền nêu trên. Trường hợp đơn vị không thực hiện, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị nợ đọng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhất là với các doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng kéo dài.

Hoàng Long