Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm như: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng có quan tâm ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản để chỉ đạo thực hiện các quy định về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được một số kết quả nhất định. Việc tổ chức vận hành bộ phận một cửa và được thực hiện theo quy định. Việc công bố, công khai, minh bạch TTHC được thực hiện nghiêm túc; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công được đảm bảo, chưa phát hiện vi phạm.

Bên cạnh những mặt đạt được, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn tồn tại một số hạn chế.

5 hồ sơ giải quyết trễ hạn trên thực tế và trễ hạn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Các hồ sơ này đều trễ hạn tại bước “phòng chuyên môn”; các bước còn lại được kết thúc trong vòng 1 - 2 phút là chưa phù hợp với thời gian quy định. Một số hồ sơ bị từ chối nhưng chưa nêu rõ lý do cụ thể từ chối nhận hồ sơ.

Một số hồ sơ bị từ chối do cán bộ tiếp nhận “bấm nhầm nút từ chối”.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh chưa đáp ứng theo quy trình do cán bộ tiếp nhận không đính kèm hồ sơ, trả kết quả không đính kèm file điện tử.

Thực hiện việc cấu hình từng bước trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh chưa tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt, có bước chưa phân bố đúng ngày, có bước 0/0 ngày như bước tại bộ phận một cửa hoặc bước lãnh đạo phê duyệt.

Nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa những mặt đạt được và chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy những mặt đạt được. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo Văn phòng, Phòng Tổng hợp và công chức phụ trách giải quyết TTHC chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót như đã nêu tại phần kết luận.

Tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sớm hoàn tất kết nối, liên thông thủ tục “đăng ký kinh doanh” và “đăng ký hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh. Chỉ đạo thực hiện rà soát, xác định trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể liên quan đến những hạn chế, thiếu sót nêu trên để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu, thực hiện trong thời gian tới.

Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng quy trình giải quyết TTHC chi tiết, rõ ràng thời gian giải quyết, các bước thực hiện đúng theo quy trình nội bộ được phê duyệt.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện kết luận thanh tra theo Điều 103 Luật Thanh tra năm 2022.

Thu Huyền