Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 147/KL-TTr ngày 4/4/2017 về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn năm 2015 và năm 2016. Vì vậy, đoàn thanh tra chỉ kiểm tra các nội dung có liên quan đến công tác thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của UBND thị xã năm 2017, năm 2018 và năm 2019.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Thanh tra thị xã thực hiện 5 cuộc thanh tra về đất đai, cụ thể như sau: Năm 2017 thực hiện 2 cuộc thanh tra và ban hành 2 kết luận về việc thanh tra việc quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc xử lý đất dôi dư, xen kẹp, việc xử lý vi phạm đất đai tại thị trấn Phú Thứ và xã Phúc Thành; năm 2018 thực hiện 2 cuộc thanh tra và ban hành 2 kết luận về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai tại 2 xã Thất Hùng và xã Quang Trung; năm 2019 thực hiện 1 cuộc thanh tra và ban hành 6 kết luận về việc thanh tra việc thực hiện các thủ tục thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ người sử dụng đất, việc đầu tư khai thác sử dụng xây dựng dự án 6 chợ của 6 hộ gia đình.

Thanh tra tỉnh kết luận, công tác thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất được Thanh tra thị xã chủ động tiến hành và có kết luận. Trên cơ sở kết quả xác minh đã nêu lên những ưu khuyết điểm và chỉ ra những tồn tại, thiếu sót nhằm chấn chỉnh khắc phục làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai.

Tuy nhiên, qua thanh tra đất đai cơ bản không kiến nghị thu hồi về tiền, đất đai và kiến nghị xử lý kỷ luật. Duy nhất Kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 8/12/2017 về việc quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, việc xử lý đất dôi dư, xen kẹt, việc xử lý vi phạm đất đai tại xã Phúc Thành có kiến nghị Chủ tịch UBND xã Phúc Thành có phương án thu hồi diện tích 55.287 m2 đất công điền ngoài đê do hộ ông Nguyễn Mạnh Dũng đang sử dụng để đưa vào quản lý theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND thị xã tiếp nhận 154 đơn liên quan đến đất đai, cụ thể các năm. Trong đó, 32 đơn khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã. Qua thanh tra cho thấy, UBND thị xã đã quan tâm đến công tác tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết đơn của công dân liên quan đến công tác quản lý đất đai. Các đơn thuộc thẩm quyền đã cơ bản được giải quyết, việc thực hiện kết luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại được quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, thời gian xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chưa đảm bảo theo quy định. Một số đơn giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết còn chậm trễ, kéo dài. Việc lưu trữ hồ sơ không đầy đủ. Thậm chí, đơn thư không có báo cáo kết quả gửi Chủ tịch UBND thị xã và Thanh tra thị xã để theo dõi, trả lời đơn công dân. UBND thị xã chưa tổng hợp, theo dõi đầy đủ, kịp thời việc thực hiện kết luận sau giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, thời gian thực hiện còn chậm.

Hoàng Long