Dự án nuôi tôm công nghiệp tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (nay là thị xã Kỳ Anh) được Bộ Thủy sản phê duyệt đề cương khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại Văn bản số 749 ngày 29/10/1999.

Ngày 23/8/2000, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1606/QĐ/UB-NL2 về việc phê duyệt dự án nuôi tôm công nghiệp tại xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh.

Dự án được điều chỉnh nhiều lần và qua nhiều chủ đầu tư.

Đến năm 2013, Công ty Việt Anh (chủ đầu tư dự án) không thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng đất.

Ngày 29/5/2014, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1487 thu hồi toàn bộ diện tích 915.462,8m2 của Công ty Việt Anh.

Năm 2016 cho Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh thuê.

Đến cuối năm 2021 một số hộ dân vẫn không chịu bàn giao đất cho chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra số 528 cho thấy, quá trình thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, GPMB để triển khai dự án, chính quyền địa phương và cơ quan liên quan còn để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý, lưu giữ hồ sơ địa chính vẫn còn sơ suất, dẫn đến thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), thiếu bản cam kết của một số hộ dân. “Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo và cán bộ địa chính UBND xã Kỳ Nam qua các thời kỳ” -kết luận nêu.

Công tác thu hồi, điều chỉnh GCNQSDĐ, hướng dẫn đăng ký biến động đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính đối với đất của các hộ dân bị thu hồi chưa thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về đất đai. “Trách nhiệm thuộc về chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách và cán bộ tham mưu của UBND huyện Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Nam cùng thời kỳ” - kết luận nêu.

Hội đồng Đền bù GPMB dự án đã xây dựng và trình các phương án đền bù GPMB thời điểm thu hồi đất triển khai dự án nhưng còn thiếu các khoản hỗ trợ cho người dân là chưa đảm bảo quy định hiện hành. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng Đền bù GPMB, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và cán bộ tham mưu cùng thời kỳ.

UBND huyện Kỳ Anh phê duyệt phương án bồi thường GPMB không báo cáo Hội đồng Thẩm định cấp tỉnh thẩm định trước khi trình phê duyệt là chưa đảm bảo trình tự, thẩm quyền quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 34 Nghị định số 22/1998/NĐ-CP của Chính phủ. Trách nhiệm thuộc về Chủ tịch Hội đồng Đền bù GPMB, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh và cán bộ tham mưu cùng thời kỳ.

Với những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu UBND thị xã Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Nam, Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh Kỳ Anh rà soát, điều chỉnh diện tích đất trên GCNQSDĐ của các hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án nuôi tôm công nghiệp tại xã Kỳ Nam.

Tổ chức cấp đổi GCNQSDĐ (nếu chưa cấp đổi hết); thu hồi, hủy bỏ GCNQSDĐ đã hết hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.

UBND thị xã Kỳ Anh, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Nam phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông báo cho các hộ dân đang nuôi trồng thủy sản trên vùng đất đã phê duyệt dự án khẩn trương thu hoạch và bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh để đưa đất vào sử dụng đúng mục đích đã được phê duyệt.

leftcenterrightdel
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kết luận thanh tra, các hộ dân bị thu hồi đất đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ. Ảnh: TQ 

Thời điểm thu hồi đất, UBND huyện Kỳ Anh chưa tính toán các khoản hỗ trợ cho người dân khi bị Nhà nước thu hồi đất theo đúng các quy định của pháp luật tại thời điểm thu hồi năm 2003. Xét kiến nghị của các hộ dân bị ảnh hưởng; đối chiếu với các quy định tại Điều 25 và điểm a, khoản 4, Điều 34 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thị xã Kỳ Anh, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh tính toán, lập, thẩm định, phê duyệt phương án bổ sung các khoản hỗ trợ còn thiếu khi thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân để thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Diện tích được hỗ trợ theo diện tích đất các hộ bị thu hồi năm 2003 nhưng không vượt quá mức giao đất nông nghiệp bình quân tại xã Kỳ Nam đã được phê duyệt tại Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 4/8/1994 của UBND huyện Kỳ Anh; loại đất tính hỗ trợ tính theo đất nuôi trồng thủy sản, đơn giá và mức hỗ trợ theo quy định của pháp luật và các quy định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ tại thời điểm phê duyệt phương án.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thanh tra tỉnh và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo UBND thị xã Kỳ Anh lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định pháp luật.

Trần Quý