Tại Kết luận số 286/KL-TTr ngày 12/5/2023, bên cạnh nhiều mặt tích cực, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm của Sở  Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và một số đơn vị trực thuộc.

Thiếu trách nhiệm

Trong 3 năm (2020-2022), việc triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch không được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thực hiện do dịch Covid-19 và có những nội dung trùng với kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời bố trí địa điểm tiếp công dân, mở sổ theo dõi việc tiếp công dân thường xuyên và định kỳ của lãnh đạo đảm bảo quy định.

Tuy vậy, sở còn phân công Chánh Văn phòng Sở làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên là thực hiện chưa đúng quy định. Chưa thực hiện công khai lịch tiếp công dân trên trang thông tin điện tử của sở. Một số đơn vị trực thuộc chưa lập đầy đủ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ, chưa mở sổ tiếp công dân, chưa ban hành quy chế tiếp công dân và phân công người có trách nhiệm tiếp công dân. 

Công tác phòng, chống tham nhũng hăàng năm, sở đã xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đảm bảo công khai, minh bạch; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định về phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. 

Thời gian xây dựng, ban hành kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị trực thuộc chưa đảm bảo theo kế hoạch, còn chậm theo yêu cầu. 

Một số nội dung chưa được thực hiện công khai như: Dự toán phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung được cấp có thẩm quyền giao; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước; thuyết minh quyết toán ngân sách Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chưa công bố công khai đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Sở. Biểu mẫu công khai quyết toán chưa đúng mẫu quy định; Văn phòng Sở chậm công khai dự toán. Đoàn nghệ thuật tỉnh không thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý, 6 tháng theo quy định.

Báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng tại 7 đơn vị trực thuộc chưa đầy đủ; việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm còn có trường hợp không đúng đối tượng quy định. 

Quản lý, sử dụng ngân sách thiếu chặt chẽ

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách cơ bản tuân thủ theo quy định và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý, điều hành ngân sách hàng năm của tỉnh. Việc chấp hành dự toán thu, chi của các đơn vị cơ bản đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính, tuân thủ theo các quy định. 

Qua thanh tra cho thấy, thời gian phân bổ dự toán có trường hợp chậm.

Một số đơn vị như Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Bảo tàng Chiến thắng, Đoàn Nghệ thuật, Ban Quản lý Di tích chưa thực hiện tổ chức đo môi trường lao động định kỳ hàng năm để làm cơ sở cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại hưởng phụ cấp độc hại bằng hiện vật.

Một số đơn vị như Ban Quản lý Di tích, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục thể thao có tài sản cho thuê, song chưa hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho phép.

Chưa thực hiện xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo cho các đơn vị sự nghiệp theo quy định.

Việc chấp hành chế độ, tiêu chuẩn trong chi ngân sách tại một số đơn vị dự toán có một số khoản chi chưa đúng quy định hơn 54 triệu đồng. Cụ thể: Tại Ban Quản lý Di tích, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật, Văn phòng Sở.

Thanh tra 7 dự án đầu tư xây dựng do sở làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng, đã nghiệm thu và thanh toán gần 31 tỷ đồng. Tại thời điểm thanh tra, có 5 dự án đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 1 dự án đã phê duyệt quyết toán hoàn thành. 

Qua thanh tra cho thấy trong công tác quản lý các dự án đầu tư, một số công trình hồ sơ dự toán do đơn vị tư vấn lập một số hạng mục công việc chưa chính xác về khối lượng, định mức, song việc thẩm tra, thẩm định không phát hiện dẫn đến phê duyệt sai; công tác nghiệm thu thanh toán chưa chặt chẽ dẫn đến thanh toán sai.

Tổng giá trị sai phạm qua phát hiện qua thanh tra 7 dự án là 237.189.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 136.964.000 đồng; yêu cầu giảm trừ qua nghiệm thu thanh toán 154.266.000 đồng.

Đồng thời, kiến nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm.

Trần Kiên