Ngày 20/11/2023, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei có Văn bản số 158/TB-UBND về việc thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí do UBND huyện giao và các nguồn kinh phí do đơn vị tham mưu, vận động, ủng hộ từ tổ chức cá nhân tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tại Kết luận thanh tra số 04/KL-CT ngày 8/11/2023, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội như: Việc chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chứng từ kế toán sắp xếp và lưu trữ khoa học; công tác lập báo cáo được thực hiện đúng và đầy đủ. Các chế độ, chính sách cơ bản được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế, thiếu sót tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei trong việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí do UBND huyện giao và các nguồn kinh phí do đơn vị tham mưu, vận động, ủng hộ từ tổ chức cá nhân.

Một số nội dung chi còn thiếu chứng từ thanh toán; một số chứng từ thanh toán tiền bồi dưỡng cho báo cáo viên, in maket, thanh toán tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương tham gia các lớp tập huấn... chưa đúng theo quy định.

Công tác quản lý, sử dụng một số nguồn kinh phí chưa đúng theo nội dung dự toán giao như: Kinh phí Ban Công tác người cao tuổi; kinh phí xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về trẻ em; kinh phí quản lý, bảo vệ tượng đài tưởng niệm huyện.

Việc kiểm tra, thanh toán tiền hỗ trợ mức khoán tiền công phiếu điều tra thu thập thông tin thị trường lao động (nguồn vốn thuộc Tiểu Dự án 3, Dự án 4, Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) chưa được chặt chẽ dẫn đến một số xã nhận tiền từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội về chi trả cho các điều tra viên chưa đảm bảo theo quy định.

Công tác thi công sửa chữa trụ sở làm việc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện còn thiếu khối lượng nhưng chưa được rà soát cắt giảm, đã được nghiệm thu thanh toán tăng cho đơn vị thi công.

Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng, các đối tượng nhận tiền và điểm chỉ nhưng đơn vị không ghi cụ thể tên người điểm chỉ; việc phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là người cao tuổi có lúc chưa kịp thời, có đối tượng nhận truy lĩnh đến nhiều năm.

Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân liên quan đến những tồn tại hạn chế trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí đã nêu tại kết luận thanh tra.

Xử lý về kinh tế, thu hồi số tiền thanh toán sai quy định nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện Đăk Glei.

Phối hợp với UBND xã Mường Hoong hoàn trả số tiền cho cán bộ, công chức tham gia điều tra thu thập thông tin thị trường lao động đảm bảo đúng đơn giá phê duyệt.

Trần Thọ