Chậm tham mưu nhiều văn bản về quy hoạch

Qua thanh tra cho thấy, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật quy định phân cấp quản lý về quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn và ban hành 51 văn bản hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng chậm tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi một số quy định về quản lý quy hoạch, chưa có nhiều nội dung phân cấp cho UBND cấp huyện.

Sở Xây dựng chưa tham mưu UBND tỉnh và đôn đốc, hướng dẫn UBND thành phố, thị xã, thị trấn ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị (nay là quy chế quản lý kiến trúc) theo thẩm quyền quy định.

Sở Xây dựng chưa phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư theo quy định.

Sở Xây dựng chưa tham mưu UBND tỉnh quy định phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát thủ tục giới thiệu và chấp thuận địa điểm đầu tư quy định.

Việc tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cơ chế, chính sách về quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch xây dựng của các phòng chuyên môn và UBND huyện còn có nội dung chậm, thiếu văn bản hướng dẫn thực hiện cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với UBND các xã, thị trấn.

Sở Xây dựng chưa tham mưu UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định để thực hiện thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh theo quy định.

Nhiều quy hoạch vi phạm quy chuẩn

Cơ quan thanh tra chỉ ra việc tuân thủ quy chuẩn quy hoạch xây dựng có nhiều vi phạm. Theo đó, hồ sơ 4 đồ án quy hoạch vùng, 1 đồ án quy hoạch chung đô thị mới và 5 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng chưa thuyết minh đầy đủ về nguồn số liệu, phương pháp, cơ sở khoa học dự báo quy mô dân số theo quy định.

Đối với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, quy hoạch kích thước lô đất xây dựng nhà ở chưa đảm bảo quy định. Quy hoạch nhà ở xã hội liền kề thấp tầng có hệ số sử dụng đất vượt quá 2 lần là chưa đảm bảo quy định.

Đối với quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Sặt đến ngã 5 mới, huyện Bình Giang, quy hoạch đất thương mại dịch vụ (cải tạo trạm xăng hiện trạng) khi thẩm định chưa yêu cầu nhà đầu tư và đơn vị tư vấn làm rõ quy định.

Ngày 12/4/2023, nhà đầu tư và Chi nhánh xăng dầu Hải Dương có biên bản làm việc xác định khoảng cách đảm bảo theo quy định.

Về mật độ xây dựng thuần tối đa, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị xã Chí Linh và quy hoạch chi tiết đầu tư xây dựng Khu dân cư Nam Thắng, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh mật độ xây dựng thuần của một số lô đất xây dựng có diện tích lớn hơn 65m2 chưa đảm bảo quy định.

Một số hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch chưa có tài liệu thể hiện việc cơ quan thẩm định quy hoạch phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường thẩm định nội dung đánh giá môi trường chiến lược theo quy định.

Đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết Dự án “Đầu tư xây dựng khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ mở rộng, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng” chưa thuyết minh về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từ khu có chức năng ở với cơ sở sản xuất theo quy chuẩn.

Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng phát hiện, 4 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có bản vẽ thiết kế đô thị không thể hiện được đầy đủ các nội dung yêu cầu theo quy định. 14 hồ sơ quy hoạch chưa thể hiện việc xác định ranh giới, diện tích đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định.

Hoàng Long