Tại thời điểm thanh tra, nội dung hợp đồng lao động đã giao kết với 6 người lao động thoả thuận mục công việc phải làm ghi “theo sự phân công của lãnh đạo phòng/bộ phận” là chưa đúng quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy dịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con.

Hồ sơ thoả ước lao động tập thể của doanh nghiệp không có thông báo bằng văn bản về những nội dung dự kiến tiến hành thương lượng tập thể của đại diện tập thể người lao động hoặc của người sử dụng lao động, không có biên bản cuộc họp thương lượng là không đúng quy định tại Điều 70 Bộ luật Lao động.

Thoả ước lao động tập thể có nội dung không đúng quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động, cụ thể: Tại điểm b khoản 2 Điều 11 quy định “trường hợp sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm và không quá 60 giờ trong 1 tháng”.

Công ty cũng chưa xây dựng quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Tại thời điểm thanh tra, nội quy lao động của công ty có nội dung không đúng với quy định của pháp luật, cụ thể: Tại điểm b khoản 2 Điều 11 quy định “trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 1 năm và không quá 60 giờ trong 1 tháng” là vi phạm quy định tại Điều 107 Bộ luật Lao động.

Không quy định cụ thể người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Khoản 3 Điều 27 quy định “người lao động bị xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải khi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động”, nhưng nội quy lao động không có quy định cụ thể danh mục các thông tin tài liệu thuộc bí mật kinh doanh bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ là chưa đúng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 69 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.

Công ty cũng chưa gửi bản nội quy lao động đã đăng ký với Sở LĐTB&XH TP Hồ Chí Minh đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh, nơi đặt trụ sở của nhà máy theo quy định tại khoản 4 Điều 119 Bộ luật Lao động. Chưa thực hiện việc giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 136 Lao động.

Kết luận thanh tra nêu rõ, mạng lưới an toàn, vệ sinh do giám đốc từng nhà máy ban hành quyết định thành lập là chưa đúng quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động; mạng lưới an toàn, vệ sinh tại Nhà máy phân bón Hiệp Phước thành lập theo Quyết định số 09/QĐ-NMHP ngày 7/3/2023 của Giám đốc Nhà máy phân Hiệp Phước gồm 9 người toàn là trưởng ca, tổ trưởng, tổ phó các tổ là chưa đúng tại khoản 2 Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Sổ cấp phát bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động thể hiện việc cấp phát bồi dưỡng bằng hiện vật theo tháng là không đúng nguyên tắc bồi dưỡng bằng hiện vật phải thực hiện trong ca, ngày làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, có hại.

Đáng lưu ý, doanh nghiệp thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở không đủ thành phần (thiếu người làm công tác y tế) là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Doanh nghiệp chưa lập biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động theo quy định tại khoản 6 Điều 13 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Biên bản điều tra vụ tai nạn lao động làm ông Trần Văn Thái bị thương nhẹ chưa kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Thanh tra Bộ LĐTB&XH yêu cầu Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam khắc phục các vi phạm được chỉ ra tại kết luận thanh tra. Thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra tại trụ sở của doanh nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 49 Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kết luận thanh tra kèm theo hồ sơ, tài liệu chứng minh về Thanh tra Bộ LĐTB&XH.

Phương Anh