Nhiều khoản thu không đúng quy định

Qua thanh tra cho thấy, trong quá trình thực hiện, Sở GDĐT Lâm Đồng còn nhiều hạn chế, thiếu sót như ban hành quyết định thành lập các hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong các cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) trên địa bàn năm 2021 chưa đúng quy định; tham mưu thực hiện biên soạn tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 còn chậm so với kế hoạch nhiệm vụ năm học.

Trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo từng giai đoạn, chưa thực hiện việc kiểm tra, rà soát, đánh giá những nhiệm vụ đã thực hiện, nhiệm vụ chưa hoàn thành; rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chưa thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác thu chi đầu năm học 2021-2022 đối với các phòng GDĐT và cơ sở giáo dục (CSGD) trực thuộc; chưa có giải pháp hiệu quả chỉ đạo kiểm soát, chấn chỉnh các khoản thu đầu năm đối với các CSGD, đặc biệt là việc thu và quản lý quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) theo quy định.

Phòng GDĐT huyện Lâm Hà thẩm định, phê duyệt các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động, giáo dục năm học 2021-2022 đối với các CSGD trực thuộc còn chậm; định mức thu đối với một số khoản thu được phê duyệt chưa thống nhất với định mức thỏa thuận, thống nhất với phụ huynh học sinh trong hồ sơ trình phê duyệt của trường (khoản thu học kỹ năng sống Poki) chưa thực hiện đúng theo yêu cầu của Sở GDĐT. Hồ sơ trình thẩm định thiếu dự toán kinh phí là chưa đúng quy định; chưa thực hiện kiểm tra công tác thu chi đầu năm học 2021-2022.

Lập danh mục SGK lớp 6 do tổ chuyên môn Trường THCS Tân Văn đề xuất không có chữ ký của các giáo viên tham gia lựa chọn là chưa đúng quy định. Ban Đại diện CMHS Trường Tiểu học Hoài Đức thực hiện thu quỹ bình quân từ 200.000 - 250.000 đồng/học sinh. Ban Đại diện CMHS Trường Mẫu giáo Hoài Đức thực hiện thu quỹ bình quân 150.000 đồng/học sinh, kế hoạch hoạt động năm học 2021 - 2022 của Ban Đại diện CMHS có nội dung ủy quyền cho nhà trường thu hộ quỹ và nội dung chi thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo trong các dịp lễ, Tết, 20/11, 8/3 chưa đúng quy định.

Phòng GDĐT huyện Lạc Dương ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 trên địa bàn chưa đúng quy định; không ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn lựa chọn SGK và tài liệu tham khảo và hướng dẫn công tác thu chi đầu năm học 2021-2022.

Hồ sơ của các đơn vị trình thẩm định các khoản thu còn sơ sài, thiếu minh chứng việc thỏa thuận, thống nhất với ban đại diện CMHS về các nội dung thu và mức thu, biên bản làm việc thông qua trong hội đồng trường; chưa thực hiện công tác kiểm tra đầu năm học 2021 - 2022; chậm cung cấp thiết bị tối thiểu lớp 6 cho các trường.

Ban Đại diện CMHS Trường Tiểu học Đạ Sar thực hiện thu quỹ bình quân 100 nghìn đồng/học sinh, chưa lập kế hoạch hoạt động, phương hướng hoạt động và dự toán chi tiết hoạt động năm học 2021 - 2022.

Ban Đại diện CMHS Trường THCS Hùng Vương thực hiện thu quỹ bình quân 200 nghìn đồng/học sinh, phương hướng hoạt động có nội dung cho hỗ trợ cơ sở vật chất cho nhà trường là chưa đúng quy định. Ban Đại diện CMHS Trường THCS & THPT Xuân Trường thực hiện thu quỹ bình quân 150 nghìn đồng/học sinh chưa đúng theo quy định; chưa lập kế hoạch hoạt động; phương hướng, hoạt động và dự toán kinh phí hoạt động năm học 2021-2022…

ng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu, chi đầu năm học

Bộ GDĐT đề nghị Sở GDĐT Lâm Đồng tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn lực thực hiện Chương trình GDPT 2018; điều chỉnh các văn bản chưa đúng quy định; hoàn thiện việc biên soạn tài liệu giáo dục địa phương kịp thời, đúng quy định; tăng cường chỉ đạo thực hiện, triển khai Chương trình GDPT 2018; cập nhật chỉ đạo của Bộ GDĐT.

Có hướng dẫn cụ thể các phòng GDĐT về công tác thẩm định phê duyệt các khoản thu dịch vụ, phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với CSGD công lập đảm bảo thống nhất, đúng quy định của HĐND tỉnh đã ban hành; tiếp tục triển khai rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các CSGD mầm non, phổ thông trên địa bàn.

Chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư bổ sung các phòng học bộ môn theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất được quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT, đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng học bộ môn hiện có theo quy cách đã được quy định; tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác thu chi đầu năm học theo thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong công tác thu chi đầu năm tại các CSGD trên địa bàn theo yêu cầu của Bộ GDĐT.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát phát hiện các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động khi chưa được Sở GDĐT cấp giấy chứng nhận và xử lý các sai phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Kiểm điểm trách nhiệm tham mưu của tập thể, thuộc quyền quản lý để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GDĐT (qua Thanh tra Bộ).

Chỉ đạo các phòng GDĐT tiếp tục chỉ đạo nhiệm vụ năm học theo kế hoạch, tăng cường triển khai nhiệm vụ thực hiện Chương trình GDPT 2018 hiệu quả; hướng dẫn các nhà trường rà soát những công việc đã làm, chưa làm, những bất cập trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, tham mưu điều chỉnh cho phù hợp.

Tăng cường công tác kiểm tra tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, bất cập nhất là các khoản thu, chi đầu năm trong các CSGD trên địa bàn theo thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong năm học.

Rà soát, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đầu năm; triển khai chương trình GDPT 2018 và những hạn chế thiếu sót của các CSGD trực thuộc mà đoàn thanh tra đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra.

Chỉ đạo các CSGD trực thuộc tiếp tục thực hiện Chương trình GDPT 2018 theo đúng kế hoạch; tăng cường triển khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ GDĐT, trong đó, thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá những nhiệm vụ đã thực hiện, nhiệm vụ chưa hoàn thành; rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; thực hiện quy trình lựa chọn SGK đảm bảo quy định.

Quản lý và thực hiện các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT.

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện CMHS để thu các khoản thu ngoài quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

Thân Giang