Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/4/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Văn bản số 3576/VPCP-V.I chỉ đạo Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Hà Tĩnh và mời Ban Dân nguyện tham gia để kiểm tra, rà soát lại nội dung KN và việc giải quyết KN của bà Liên và một số hộ dân (sau đây gọi là vụ việc của bà Liên), đề xuất giải quyết từng trường hợp theo đúng quy định của pháp luật; Bộ TN&MT đã tiến hành thẩm tra thực tế, làm việc với các cơ quan liên quan của tỉnh, tiếp các hộ dân và Bộ trưởng đã trực tiếp làm việc với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Vụ việc bà Liên KN, Thủ tướng Chính phủ đã giao Tổ Công tác 35 kiểm tra, rà soát năm 1999 và năm 2001, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát năm 2016. 

Tổ Công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ có Văn bản giải quyết số 170/TCT-XKT ngày 28/9/1999 và Văn bản (từ số 302/TCI-XKT đến số 308/TCT- XKT) ngày 03/7/2001. 

Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 2972/KL-TTCP ngày 10/11/2016 báo cáo, kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chấm dứt việc xem xét KN của bà Liên liên quan đến việc thu hồi, giải tỏa đất để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A.

Qua rà soát lại, Bộ TN&MT thống nhất với kết luận từ Tổ Công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ và kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Theo Công văn số 915/BTNMT-TTr của Bộ TN&MT gửi Thủ tướng Chính phủ, việc KN của bà Liên liên quan đến giai đoạn năm 1992 đến tháng 4/1994 đã được UBND thị xã Hà Tĩnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết. 

Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, rà soát, tổ chức đối thoại nhiều lần và khẳng định việc giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh Hà Tĩnh là đúng quy định của pháp luật; KN của bà Liên là không có cơ sở.

Ngày 24/3/1992, UBND thị xã Hà Tĩnh ban hành Thông báo giải tỏa hành lang quốc lộ 1A trong phạm vi 41m, đoạn từ cầu Cày đến cầu Phủ, đã tiến hành kiểm đếm đền bù tài sản và giao đất ở khác cho các hộ đủ điều kiện là phù hợp quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm và đảm bảo quyền lợi của các hộ dân.

Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh đền bù tài sản cho 6 hộ tại Quyết định số 1397 QĐ/UB-NLl ngày 20/10/1997 khi thực hiện dự án khôi phục quốc lộ 1A đoạn Vinh - Đông Hà bằng vốn vay của Ngân hàng thế giới là không đảm bảo công bằng giữa các hộ vì các hộ này đã được đền bù tài sản theo Quyết định số 738/QĐ-UB ngày 10/4/1988 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh cùng với các hộ khác tại thời điểm 1992-1994.

Khi có KN, ngày 25/9/2000 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định thu hồi đất, nên người KN lấy cớ để đòi được đền bù theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ.

Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát các hộ, nếu hiện nay có hoàn cảnh khó khăn thì xem xét vận dụng chính sách, pháp luật có biện pháp hỗ trợ phù hợp để người dân ổn định đời sống. Nếu có khó khăn về đất ở thì xem xét, giải quyết đất ở theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành; làm việc với Ngân hàng Thế giới liên quan đến việc đền bù tài sản cho 6 hộ tại Quyết định số 1397 QĐ/UB-NL1 ngày 20/10/1997 để thống nhất biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh, UBND TP Hà Tĩnh, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tuyên truyền, giải thích, vận động bà Liên và một số hộ dân TP Hà Tĩnh có KN liên quan đến việc đền bù, giải tỏa hành lang quốc lộ 1A đoạn qua TP Hà Tĩnh về chính sách pháp luật, về quan điểm xử lý để các hộ chấp hành, chấm dứt khiếu nại.