Kết luận chỉ ra, việc lập phương án giá bán kế hoạch của chủ đầu tư theo Tờ trình số 22/2015/TTr-Aranya 4/11/2015, với giá bán kế hoạch bình quân 1m2 sử dụng căn hộ nhà ở xã hội là 7.800.000 đồng/m2 (giá chưa bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% chi phí bảo trì), và Tờ trình số 255/TB-Aranya ngày 10/10/2018, với giá bán là 9.633.000 đồng/m2, là không đúng theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 08/2014/TT-BXD và điểm đ, Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, chủ đầu tư ban hành Thông báo số 255/TB-Aranya, làm cơ sở để giao dịch với khách hàng về điều chỉnh giá bán tạm tính của dự án nhà ở xã hội - chung cư Aranya (điều chỉnh tăng giá bán nhà ở xã hội lên 9.600.000 đồng/m2), có cùng số và ngày, tháng, năm ban hành với Tờ trình số 255, là không đúng quy định.

Kết luận cũng chỉ ra, lợi nhuận thu được từ phần kinh doanh thương mại do chủ đầu tư xác định trong phương án giá bán theo Tờ trình số 22 là gần 25 tỷ đồng, tương ứng 20% của doanh thu từ kinh doanh thương mại (phần doanh thu từ kinh doanh thương mại được chủ đầu tư xác định là 124,9 tỷ đồng), theo Tờ trình số 255 là 8,4 tỷ đồng, tương ứng 20% của doanh thu từ kinh doanh thương mại, dịch vụ (phần doanh thu từ kinh doanh thương mại được chủ đầu tư xác định là 50% của 84,1 tỷ đồng), có sự không thống nhất theo hướng giảm giá trị lợi nhuận, tăng giá bán nhà ở xã hội và giảm giá cho thuê nhà ở xã hội.

Mặt khác, kiểm tra hồ sơ và hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, thể hiện chủ đầu tư đã ứng trước tiền của người mua nhà với tỷ lệ 96% giá trị căn hộ khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), là vượt1% so với quy định tại Khoản 5, Điều 63 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đối với nhà ở xã hội và Khoản 1, Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đối với nhà ở thương mại.

Trong cơ cấu giá bán nhà ở xã hội có nhân với hệ số K - hệ số tầng và được quy định là hệ số K trung bình của mỗi khối nhà phải bằng 1. Nhưng tại Tờ trình số 22 và Tờ trình số 255 của chủ đầu tư, hệ số K nêu trên trung bình của một khối nhà cũng được xác định bằng 1. Tuy nhiên, trên thực tế giao dịch với khách hàng, giá bán các căn hộ được nhân hệ số K với giá trị trung bình của một khối nhà lớn hơn 1.

Việc áp hệ số K với giá trị trung bình của một khối nhà lớn hơn 1 trong giá bán khi giao dịch với khách hàng là không đúng theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 08/2014/TT-BXD và Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 20/2016/TT- BXD của Bộ Xây dựng.

Đến thời điểm 31/12/2018, tổng kinh phí quỹ bảo trì nhà chung cư mà chủ đầu tư đã thu của người mua căn hộ tại khối nhà CT1 và CT2 là gần 1,8 tỷ đồng, số tiền này chủ đầu tư không gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để quản lý kinh phí này, không thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết, là không đúng quy định.

Kết luận cũng chỉ ra, đến thời điểm 31/12/2018, trong khối nhà CT1 và CT2 có 46 căn hộ và ki-ốt chưa bán, cho thuê, cho thuê mua với tổng diện tích 2.724,15m2 (trong đó: CT1 có 23 căn với diện tích 1.136,92m2; CT2 có 23 căn với diện tích 1.177,23m2 và diện tích ki-ốt 410m2), chủ đầu tư chưa đóng kinh phí bảo trì là không đúng quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 108 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành quyết định xử lý thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 290,9 triệu đồng của chủ đầu tư, do kê khai thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp 1% tạm nộp đối với khoản thu tiền của khách hàng mà chưa xác định được chi phí tương ứng với doanh thu.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về những thiếu sót, sai phạm đã được chỉ ra.

Chấm dứt việc ứng trước tiền của người mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại vượt tỷ lệ so với quy định; chấm dứt việc áp hệ K không thống nhất và không đúng quy định trong hợp đồng giao dịch, mua bán các căn hộ đối với khách hàng.

Mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm mở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để nộp số kinh phí bảo trì đã thu của người mua nhà đối với 2 khối nhà CT1, CT2 và tính toán số kinh phí bảo trì theo đúng quy định đối với 46 căn hộ và ki-ốt chưa bán, cho thuê, cho thuê mua của công ty để quản lý kinh phí này, đồng thời thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư biết...

Thái Hải