Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Bình Định về phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trong tỉnh Bình Định từ quý I/2017 đến hết quý I/2018, Sở Y tế và đơn vị mua thuốc tập trung (ĐVMTTT) tỉnh đã tổ chức đấu thầu 4 gói thầu với tổng mức đầu tư hơn 953 tỷ đồng. Thanh tra tỉnh đã tiến hành thanh tra công tác đấu thầu của 2/4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1 (thuốc generic có tổng giá trị dự toán gần 736 tỷ đồng, với 1.970 mặt hàng), gói thầu số 3 (thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu có giá trị gần 87 tỷ đồng, với 211 mặt hàng).

Qua thanh tra cho thấy, công tác đấu thầu mua thuốc tập trung cấp địa phương tại tỉnh Bình Định năm 2017 còn nhiều khuyết điểm, tồn tại.

Việc Sở Y tế thành lập Hội đồng Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu các gói thầu mua thuốc phục vụ công tác khám, chữa bệnh và dự phòng cho các cơ sở y tế trong tỉnh có một số thành viên thuộc ĐVMTTT là vi phạm Khoản 6, Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 “tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với cùng một gói thầu, dự án”.

Một số mặt hàng thuốc có giá kế hoạch được xây dựng trên việc tham khảo giá thuốc trúng thầu năm 2015 được công bố trên trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam chưa đúng về mặt thời gian, chưa đảm bảo theo quy định tại điểm c, Khoản 2, Điều 6 của Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế.

Một số mặt hàng thuốc đã được công bố giá trúng thầu trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại dữ liệu Sở Y tế cập nhật ngày 28/12/2016. Tuy nhiên, ĐVMTTT cập nhật chưa kịp thời, chưa rà soát để làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch mà tiến hành tham khảo báo giá của đơn vị cung cấp là thực hiện không đúng điểm c, Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 11/2016/TT-BYT của Bộ Y tế.

Việc Sở Y tế, ĐVMTTT chọn giá trúng thầu cao nhất trong mỗi nhóm thuốc khi tham khảo giá trúng thầu của các cơ sở y tế được BHXH Việt Nam công bố làm giá kế hoạch mặc dù không sai với quy định tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 11/2016/TT-BYT “giá thuốc kế hoạch của từng thuốc không được cao hơn giá trúng thầu cao nhất của thuốc đó trong nhóm thuốc đã công bố”. Việc chọn giá kế hoạch của Hội đồng Thẩm định còn mang tính chủ quan, thiếu phân tích, đánh giá để lựa chọn giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc một cách hợp lý, sát với giá thị trường. Việc làm này là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trúng thầu với giá cao, hiệu quả kinh kế không cao theo quy định Khoản 12, Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013.

Công tác chấm thầu vẫn còn tình trạng chấm sai điểm kỹ thuật, mặc dù chưa làm ảnh hưởng đến kết quả trúng thầu của các mặt hàng này.

Những tồn tại, khuyết điểm trên trách nhiệm thuộc về Sở Y tế và ĐVMTTT tỉnh Bình Định, mà trách nhiệm chính là Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ĐVMTTT, kết luận thanh tra nêu rõ.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ĐVMTTT tỉnh kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời chấn chỉnh, chấm dứt ngay những tồn tại, khuyết điểm để công tác đấu thầu thuốc đi vào nền nếp, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Yêu cầu Trưởng ĐVMTTT tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc rà soát, phân tích nguyên nhân những mặt hàng thuốc không có nhà thầu tham gia đấu thầu; chấn chỉnh việc xây dựng giá kế hoạch của từng mặt hàng thuốc.

Yêu cầu Sở Y tế tăng cường hơn nữa việc phối hợp với BHXH tỉnh và các bộ phận liên quan rà soát những bất cập, vướng mắc trong công tác đấu thầu mua thuốc.

Trần Kiên