Khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra bao gồm khung chương trình, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên, thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp.

Ở khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên được xác định là chương trình mang tính chất nền tảng, cơ bản, phải đáp ứng cả yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức và yêu cầu về đào tạo nghiệp vụ cũng như đạo đức công vụ. Chương trình đào tạo gồm 4 phần với 34 chuyên đề: Phần kiến thức chung (14 chuyên đề); phần các quy trình kỹ năng và nghiệp vụ (14 chuyên đề); phần các báo cáo kinh nghiệm thực tế (6 chuyên đề); phần kiểm tra, đánh giá.

Khung chương trình đào tạo thanh tra viên chính là chương trình mang tính chất nâng cao cho cán bộ quản lý, do đó chương trình phải đáp ứng cả yêu cầu về bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghiệp vụ ở mức độ cao hơn. Chương trình gồm 2 phần với 20 chuyên đề gồm: Phần kiến thức chung (9 chuyên đề) và phần kỹ năng, nghiệp vụ (11 chuyên đề).

Khung chương trình đào tạo thanh tra viên cao cấp là chương trình cao nhất của hệ đào tạo gồm 14 chuyên đề. Chương trình không chia theo các phần như ở chương trình thanh tra viên, thanh tra viên chính mà tập trung trang bị tư duy mang tính chiến lược; kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong công tác thanh tra… 

Tổng Thanh tra giao Trường Cán bộ Thanh tra có trách nhiệm tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra theo khung chương trình đã được phê duyệt.

Phương Anh