Trong 25 cuộc thanh tra hành chính, có 4 cuộc triển khai trong kỳ và tiếp tục thực hiện 21 cuộc kỳ trước chuyển sang, đã ban hành 2 kết luận thanh tra đối với 3 đơn vị. Nội dung thanh tra chủ yếu là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Qua thanh tra, phát hiện vi phạm tổng số tiền hơn 710 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền gần 125 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 586 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 3 cá nhân (kiểm điểm), chuyển cơ quan điều tra 1 vụ 2 người, cùng nhiều kiến nghị rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác quản lý, điều hành.

Riêng Thanh tra tỉnh Tiền Giang thực hiện 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang. Lũy kế đến tháng 5/2024 là 8 cuộc, đã công khai kết luận 3 cuộc (Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh, Hội Dioxin, thanh tra chuyên đề về quy hoạch); 4 cuộc báo cáo kết quả và dự thảo kết luận thanh tra (Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Soài Rạp; dự án Khu công nghiệp Long Giang, thanh tra chuyên đề công vụ, cuộc thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 1 cuộc đang tiến hành nghiệp vụ.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua kết luận thanh tra, báo cáo, thông báo kết quả kiểm tra 212 cuộc đối với 348 tổ chức, cá nhân; phát hiện có 27 trường hợp vi phạm; kiến nghị thu hồi hơn 22 triệu đồng, ban hành 26 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 320 triệu đồng.

Nội dung vi phạm chủ yếu thuộc lĩnh vực tuyển dụng công chức cấp xã; tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Trong tháng 5/2024, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 86 lượt với 99 người (giảm 24 lượt so với cùng kỳ), có 1 đoàn đông người với 11 lượt người.

Các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh đã nhận 127 đơn (giảm 13 đơn so với cùng kỳ) và 1 đơn kỳ trước chuyển sang, trong đó có 67 đơn thuộc thẩm quyền. Kết quả, đã giải quyết 5/12 đơn khiếu nại, 2/2 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền và 43/53 đơn kiến nghị, phản ánh.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian tới, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 đã được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, xử lý vi phạm đúng quy định; thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Riêng Thanh tra tỉnh, tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thanh tra (1 cuộc), công khai kết luận thanh tra (1 cuộc), báo cáo kết quả và dự thảo kết luận thanh tra (3 cuộc); báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề về công vụ trên địa bàn. Cùng với đó, thực hiện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra theo quy định.

Cảnh Nhật