Tại các quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra đã quán triệt các quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh, phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung thanh tra; nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng đoàn cũng như các thành viên; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra, đồng thời thống nhất lịch làm việc với các đơn vị.

Theo ông Trần Văn Phương - Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, BHXH tỉnh Nghệ An: Trong giai đoạn cả nước đang nỗ lực, quyết tâm phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19, ngành BHXH đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề khi tình hình sản xuất đình trệ, thu nhập giảm sút do dịch bệnh. 

Trong năm 2020, công tác thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn 1887 ngày 12/6/2020 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, BHXH tỉnh đã dừng toàn bộ các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thực hiện điều chỉnh, cắt giảm toàn bộ kế hoạch thanh tra liên ngành, chuyên ngành và kiểm tra đối với đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo kế hoạch được giao trong năm 2020. 

Đối với thanh tra chuyên ngành đột xuất chỉ thực hiện khi phát hiện đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng về đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. 

“Từ năm 2016, cơ quan BHXH được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH/2014 và Nghị định 21/2016 của Chính phủ nên công tác thanh, kiểm tra của BHXH tỉnh ngày càng được quan tâm, hiệu quả nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”- ông Phương cho biết thêm.

Xuân Thống