Triển khai 2.450 cuộc thanh tra, kiểm tra

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, của Tỉnh ủy trong công tác thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thanh tra tỉnh kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, định hướng, xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung những sơ hở, bất cập nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Bình Phước đã thực hiện 74 cuộc thanh tra hành chính, gồm 62 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc thanh tra đột xuất, đạt 105,7% kế hoạch. Tổng số cuộc thanh tra đã ban hành kết luận là 58 cuộc, tại 266 đơn vị.

Qua thanh tra, phát hiện tổng số tiền vi phạm về kinh tế gần 15 tỷ đồng và 575m2 đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 10,8 tỷ đồng, xử lý khác về kinh tế hơn 4,07 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 27 tổ chức và 100 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra luôn được tổ chức thực hiện tốt. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn được chú trọng.

Số kết luận thanh tra phải thực hiện trong kỳ là 82 kết luận, trong đó có 56 kết luận đã hoàn thành. Trong tổng số tiền phải thu hồi là hơn 13,3 tỷ đồng, các đơn vị đã thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 10,6 tỷ đồng và 575m2 đất. Đồng thời, đã xử lý hành chính 25 tổ chức và 78 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện 2.376 cuộc, gồm 2.255 cuộc kiểm tra thường xuyên, 110 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 11 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua đó, phát hiện 207 tổ chức và 502 cá nhân vi phạm với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; ban hành 92 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 7,1 tỷ đồng.

Tập trung thanh tra ngành, lĩnh vực nhạy cảm

Theo UBND tỉnh Bình Phước, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của ngành Thanh tra, tăng cường phát hiện, xử lý và ngăn ngừa tham nhũng; xác định rõ mục đích của các cuộc thanh tra, kiểm tra trước hết là phát hiện các sơ sở, bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị, đưa ra giải pháp, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trong đó xác định công tác chỉ đạo, điều hành về công tác thanh tra là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành Thanh tra.

Đặc biệt, qua tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện các tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định của pháp luật. Từ đó, giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận ra được các tồn tại trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật để có các giải pháp khắc phục, góp phần điều chỉnh, cải cách bộ máy Nhà nước.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo sức mạnh cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra giữ vững được phẩm chất chính trị, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Bình Phước cho biết, trong năm 2024, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, né tránh, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả. Trong đó, tập trung thanh tra những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cảnh Nhật

Cảnh Nhật