Về thanh tra hành chính, 6 tháng đầu năm 2020, tiến hành 36 cuộc thanh tra tại 51 đơn vị, đến nay đã kết thúc 27 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 25 cuộc, phát hiện 27 đơn vị có khuyết điểm, sai phạm, trong đó sai phạm về kinh tế 7.688 triệu đồng và 368.905 m2 đất các loại; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 5.597 triệu đồng, xử lý hình thức khác 2.092 triệu đồng và 368.905 m2 đất các loại; kiến nghị xử lý hành chính 4 tập thể và 12 cá nhân. Cùng thời gian, đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý đối với 17 cuộc thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; kết quả đã xử lý thu hồi về cho Nhà nước 1.799 triệu đồng; các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 3 tập thể và 4 cá nhân.

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành, tiến hành 679 lượt kiểm tra độc lập và 96 cuộc thanh tra theo đoàn tại 1.768 lượt tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, các quy chế, quy định của Nhà nước trên các lĩnh vực: tài chính - ngân sách, chấp hành pháp luật về giá; trật tự an toàn giao thông; quản lý đầu tư; trật tự xây dựng; hành nghề y, dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh an toàn lao động; kinh doanh dịch vụ văn hóa; thông tin - truyền thông; khoa học - công nghệ; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 41 tổ chức và 979 cá nhân có vi phạm, sai phạm, trong đó, sai phạm về kinh tế 637 triệu đồng; kiến nghị xử lý thu hồi về cho Nhà nước 379 triệu đồng, xử lý hình thức khác 258 triệu đồng; ban hành 963 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 34 tổ chức và 929 cá nhân với số tiền 3.802 triệu đồng. Kết quả đã xử lý, thu hồi về Nhà nước 4.004 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, tiến hành 10 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 11 đơn vị. Trong đó, thanh tra các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 7 cuộc tại 7 đơn vị; thanh tra các sở, ban, ngành tiến hành 3 cuộc tại 4 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chưa phát hiện khuyết điểm, vi phạm, sai phạm đến mức phải bị xử lý.

Trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, UBND tỉnh đã tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 do Thanh tra Chính phủ tổ chức; chỉ đạo Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra của tỉnh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2020. Các cấp, các ngành đã tổ chức 11 lớp tập huấn, hội nghị phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho 1.499 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân. UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh và các ngành, địa phương phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ mới ban hành về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện công khai kịp thời hoạt động thanh tra, các chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định xử lý về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định (www.binhdinh.gov.vn), trang thông tin chỉ đạo, điều hành Văn phòng UBND tỉnh (http://vpub.binhdinh.gov.vn), trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh (http://ttt.binhdinh.gov.vn) và của các ngành, địa phương.

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh tăng cường theo dõi, tổ chức tốt việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra trong toàn thanh tra của tỉnh và với các cơ quan chức năng có liên quan nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là đối với các doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; chỉ đạo Thanh tra tỉnh chú trọng thực hiện thường xuyên việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch thanh tra năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/BCSĐ ngày 20/2/2020 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2020.

Thanh tra tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy chế Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Ngành Thanh tra của tỉnh đã tổ chức phổ biến quán triệt và triển khai các phong trào thi đua của ngành Thanh tra năm 2020 bằng các hình thức phù hợp nhằm vừa thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, vừa bảo đảm nguyên tắc chống đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Bảo Bình