Công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 14/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 26/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công văn số 5774/UBND-TD ngày 11/10/2018 và Công văn số 1251/UBND-NC ngày 10/3/2020 của UBND tỉnh về tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết KN,TC của công dân.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP phải thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc KN,TC ngay tại cơ sở nhằm hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp; lãnh đạo và tổ công tác phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc tiếp, vận động công dân trở về địa phương, có biện pháp hữu hiệu không để công dân tập trung khiếu kiện đông người đến các cơ quan Trung ương, cơ quan tỉnh, nhất là trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 

Chánh Thanh tra tỉnh phát huy vai trò của tổ tiếp công dân để thực hiện tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP, thủ trưởng các sở, ban, ngành trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN,TC đảm bảo kịp thời theo đúng quy định pháp luật.

 

 

N.Phê